Modersmål

Modersmål är ett av ämnena i grundskolans läroplan. Här berättar vi hur du ansöker om modersmålsundervisning.

Rätten till modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs inför skolstart i årskurs 1 samt inför övergång till gymnasieskolan.

Glöm inte att ansökan skall till skolans rektor för underskrift innan den skicka till språkcentrum.
Respektive rektor gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda och fattar ett beslut.

Ämnet modersmål är frivilligt för eleven. Elevens vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet och skolans huvudman är skyldig att ordna undervisning om följande förutsättningar kan uppfyllas:

  • Språket är elevens dagliga språk i hemmet, det krävs att minst en av elevens föräldrar har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och språket utgör ett daglig umgängesspråk för eleven.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket, modersmålsundervisningen får alltså inte ha karaktären av nybörjarundervisning.
  • Minst fem elever önskar undervisning i språket
  • Det finns en lämplig lärare

För de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska, samt för adopterade barn med ett annat modersmål gäller särskilda bestämmelser. För de nationella minoritetsspråken har man rätt till modersmålsundervisning även om man inte har språket som ett dagligt umgängesspråk i hemmet och det finns inga krav på antalet elever.

Syftet med modersmålsundervisningen är aktiv tvåspråkighet. Studier i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang. Huvudansvaret för elevens kunskaper i sitt modersmål har föräldrarna. Skolans undervisning är ett komplement.

Allmän information:

Ansökan sker utifrån framtagna riktlinjer.

Efter anmälan är deltagande i undervisningen obligatoriskt.

Rektor ansvarar för att informera vårdnadshavare om beslutet samt vidarebefordra kallelse till start av undervisningen, alternativt om avslag på ansökan och skäl till det.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2024