Föreningsbidrag från socialtjänsten

Ideella, demokratiska föreningar som har registreringsbevis från skatteverket och har en inriktning som överensstämmer med socialtjänstens övergripande mål kan söka föreningsbidrag.

Socialnämnden tillhandahåller bidrag till föreningar som bedriver verksamheter som är förenliga med socialtjänstens målsättning. Verksamheterna ska också ha en inriktning i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För att kunna få det ekonomiska stödet ska verksamheten förebygga, komplettera, stödja eller ersätta delar av socialtjänstens egna insatser. Socialnämnden lämnar också stöd till verksamheter som bidrar till att utveckla och pröva nya metoder och idéer inom det sociala arbetet.

Socialnämnden beviljar endast bidrag till verksamheter i Strängnäs kommun som riktar sig till kommunens invånare.

Föreningen måste ha tillräckliga förutsättningar att genomföra den verksamhet som man söker bidrag för.

Bidragsprocessen

 • Ansökan om bidrag görs på blanketten "Ansökan om föreningsbidrag inom socialtjänstens målsättning" och ska vara socialkontoret tillhanda senast 15 maj året före bidragsåret. 
 • Ansökan om bidrag görs för ett år i taget.
 • För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.
 • Socialkontoret handlägger ansökningarna. 
 • Slutligt beslut om bidrag fattar socialnämnden under hösten, i samband med beslut om nämndens verksamhet för kom­mande år.
 • Bidragen betalas ut i december och i juni. 
 • För de föreningar som får bidrag upprättas en överenskommelse tillsammans med handläggare på socialkontoret villkoren för bidraget.

Ansökan om föreningsbidrag ska innehålla

 • verksamhetsbeskrivning för innevarande år
 • verksamhetsplan för bidragsåret
 • sökta bidrag för kommande år från andra bidragsgivare (inklusive bidrag från annan kommunal nämnd)
 • beviljade bidrag för innevarande år från andra bidragsgivare
 • budget för den verksamhet som bidraget söks för
 • verksamhetsberättelse med beskrivning om hur tidigare planerad verksamhet har genomförts, resultat –och balansräkning och revisionsberättelse från senaste verksamhetsåret. 
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens bank- eller postgirokonto
 • kontaktperson med telefonnummer och e-postadress
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2018