Brandskydd och sotning

Ska du installera en eldstad eller braskamin? Kanske är det dags att sota? Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem. De flesta bränder som leder till att personer omkommer inträffar i hemmet. Ofta beror det på vardagliga saker som en torrkokning, sängrökning, glömda ljus och barn som leker ned eld.

Med en handbrandsläckare och brandfilt på plats har du en chans att begränsa branden och att rädda liv. Fler råd om hur du gör det brandsäkert hemma hittar du på din sakerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du har ansvar för brandskyddet

Enligt lagen om skydd mot olyckor på riksdagen.se har du som fastighetsägare ansvar för brandskyddet i din fastighet. Du ska se till att utrustning för släckning och för livräddning vid brand eller annan olycka finns nära till hands. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandvarnare

Brandvarnare är en billig livförsäkring. Med en fungerande brandvarnare i taket ökar chanserna att du ska kunna ta dig ut om det börjar brinna. Varje år dör över 100 människor i bränder, de flesta i sin bostad. På dinsakerhet.se kan du läsa mer om vad du ska tänka på när det gäller brandvarnare.

Företag måste utföra systematisk brandskyddskontroll

Företag, verksamheter och organisationer måste upprätthålla ett skäligt brandskydd. Med det menas att företaget ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för så hög brandsäkerhet som möjligt i lokaler och byggnader. Mer information om hur du arbetar förebyggande hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hjälp och stöd

Det är viktigt att du som fått ansvaret för dessa frågor själv funderar över vilken utformning som passar er verksamhet. Värdera sedan vilka delar ni bör lägga mer eller mindre energi på. Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskyddet skapas en större förståelse och medvetenhet kring riskerna i verksamheten.

Sotning och brandskyddskontroll

Av de cirka 3000 husbränder som inträffar varje år i Sverige kan ungefär 43 procent härledas till eldstaden. Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder.

Sotningsverksamheten består av två delar – rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Momenten ska göras med olika frister (mellanrum) men genomförs så långt som möjligt vid samma tillfälle.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontrollen säkerställs den tekniska statusen på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och liknande utrymmen samt takskyddsanordningen.

Vem genomför sotning?

Kommunen ansvarar för att det finns en fungerande sotningsverksamhet. Det innebär att både brandskyddskontroll och sotning (rengöring) av eldstadsanordningar samt att imkanaler i storkök utförs på rätt sätt och enligt gällande frister. Strängnäs kommun har tecknat avtal med entreprenören Skorstensfejarna LJ AB. Enligt avtalet utför de all föreskriven brandskyddskontroll (myndighetsutövning) och rengöring för fastigheter som är belägna i kommunen. Skorstensfejarna LJ AB hör av sig när det är dags för ett besök hos dig.

Sota själv?

Kravet för att utföra sotningen på egen hand är att det genomförs på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandens lämplighet och eldstadsanläggningens skick. Momentet brandskyddskontroll utförs dock alltid av kommunens entreprenör. För att sota själv fodras det att du som fastighetsägare har genomgått kurs i sotning. Till exempel Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.

Byta till annan sotare?

Det finns möjlighet att ansöka om att få anlita en annan sotare än kommunens ordinarie entreprenör för momentet rengöring (sotning) på din fastighet. Momentet brandskyddskontroll utförs dock alltid av kommunens entreprenör.

Om du som fastighetsägare väljer att byta till en annan sotare, ansvarar fastighetsägaren själv för innehållet i avtalet med sotningsleverantören.

Fyrverkerier

Nyårsafton och särskilda bemärkelsedagar brukar många fira med fyrverkerier. Med rätt hantering kan fyrverkerierna bli en vacker och stämningsfull upplevelse. Fel utfört kan det istället bli en skrämmande och farlig händelse. Om du tänker fira med fyrverkeri är det viktigt att du visar hänsyn till andra och att följer de säkerhetsregler som finns för fyrverkerier.

Du har ansvar för att varken människor, byggnader eller annan egendom skadas av dina fyrverkerier. Tyvärr skadas ändå många personer i Sverige av fyrverkeripjäser varje år. Flera av dem är barn och unga.

Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att ditt användande av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger även att du ska vidta åtgärder som krävs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion.

Användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Strängnäs kommun

I paragraf 10 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun står följande:

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk enligt bilaga 2.1–2.4.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Isabellagården, Mariagården, Thomasgården, Kristinagården, Sictoniagården, Riagården, Hammargården. Samt grupp- och servicebostäderna Djäknen, Sjöviken, Oxhagsvägen, Finningevägen 56 och korttidsboendet LSS på Tynäsvägen 6. Det är även förbjudet att använda pyrotekniska varor på området i Strängnäs och Mariefred enligt kartbilaga 2.1 och 2.2.

Inom övriga delar av kommunen kan tillstånd av polismyndigheten krävas för att få använda pyrotekniska varor enligt vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617).

Ta hänsyn och var försiktig

Om du är oaktsam genom att vara onykter, inte följer anvisningarna för fyrverkeripjäserna eller omgivningen där de ska skjutas upp, utför du en olaglig handling enligt de lagar som reglerar hantering av fyrverkerier och brandfarliga och explosiva varor.

Var nykter och följ anvisningarna för fyrverkeripjäserna. Håll alltid angivet säkerhetsavstånd till folk och byggnader och låt ingen person under 18 år hantera fyrverkerier.

Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga anses lika allvarligt som att köpa ut alkohol till minderåriga och kan ge böter eller fängelse.

Se efter barn och husdjur

Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både om personer och om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande. Begränsa om möjligt fyrverkerierna till tolvslaget och genomför fyrverkerierna på avstånd från bostadshus och miljöer där djur vistas. Se även till att det alltid finns en vuxen person inomhus med uppsikt över barn och husdjur under tiden som fyrverkerierna pågår.

Ha koll på väder och vind

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning så gäller det även att du har en stabil avfyrningsplattform och tar hänsyn till väder- och vindförhållanden.

Tillstånd kan behövas

Det kan krävas tillstånd från Polisen om fyrverkerier ska avfyras i tät bebyggelse och där större folkmassor befinner sig.

Inte fungerande fyrverkerier

Explosiva varor måste hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att förhindra skada. Inte fungerande och överblivna fyrverkerier kan lämnas till polisen eller till återförsäljaren där du köpt pjäserna.

Svävande ljuslyktor

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Bygga, bo och miljö