Översiktsplan och detaljplaner

Väderkvarn Strängnäs

En översiktsplan handlar om kommunen som en helhet och hur olika delar fungerar tillsammans. En detaljplan fokuserar på den lokala utvecklingen i kommunens olika samhällen.

Plan- och bygglagen reglerar till stor del hur användningen av mark- och vattenområden ska gå till och hur den fysiska planeringen ska bedrivas. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om hur man får använda mark för bebyggelse, att marken ska vara lämplig för ändamålet och bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, krav på byggnader med mera.

Alla typer av planhandlingar kan beställas här

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2020