Buller och luftkvalitet

Buller är oönskat ljud av alla möjliga slag, och är ett utbrett miljöproblem i Sverige. Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter. Bekämpning av bullerstörningar är en del av Sveriges nationella miljömål om god bebyggd miljö.

Luften vi andas och vår omgivning är en stor källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar och partiklar från vägtrafiken som orsakar hälsoproblem.

Luftkvalité inomhus

I Sverige spenderar vi människor dock vår mesta tid inomhus, och kan där utsättas för en mängd hälsorisker kopplade till luften vi andas. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur frisk luften är som kommer in lokalerna, hur effektiv ventilationen är och vilka föroreningar som avges till inomhusluften från själva byggnaden eller från mänskliga aktiviteter. Arbete för att minska hälsorisker kopplade till inomhusmiljön omfattas av miljömålet God bebyggd miljö.

Klagomålsärenden som handläggs av miljöenheten

Miljöenheten utövar tillsyn enligt miljöbalken över fastigheter och verksamheter som påverkar människors hälsa och miljön. Detta innebär att vi ingriper när en fastighetsägare eller verksamhetsutövare inte vidtar rimliga åtgärder mot en olägenhet.

Har du problem med din inomhusmiljö kontrollera först vad du kan göra själv för att förbättra förhållandet, i andra hand kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen. Får du inte hjälp kan du lämna in en anmälan till miljöenheten.

För att vi ska kunna handlägga ditt klagomål på bästa sätt vill vi att anmälan görs på vår blankett.

Fyll i blanketten så utförligt som möjligt. Miljöenheten kommer därefter göra en bedömning av din anmälan. Vi skickar vanligtvis en skrivelse till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren och ber denne yttra sig över uppgifterna. När det bedöms vara nödvändigt genomförs en inspektion. Om miljöenheten bedömer att en olägenhet föreligger kan krav om åtgärder ställas på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Miljöenheten kan inte handlägga ärenden där det är uppenbart att olägenhet enligt miljöbalken inte föreligger.

Ärenden som INTE miljöenheten handlägger:

  • Störningar från grannar (fester, missbruk, ”grannfejder”). Ta i första hand kontakt med den granne som orsakar störningen. I andra hand kontaktar du din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. Vid störningar av ordningskaraktär kan polis kontaktas.
  • Större utredningar av inomhusmiljön. Fastighetsägaren är ansvarig för utredningar av inomhusmiljön och anlitar bäst en fackman för detta. I klagomålsärenden kan miljöenheten i samband med inspektion göra vissa orienterande mätningar för att bedöma om olägenheter föreligger och om vidare utredning krävs.
  • Bekämpning av ohyra i eller kring en fastighet. Fastighetsägaren ansvarar för att sanering blir gjord och för detta ändamål anlitas lämpligen en saneringsfirma.
  • Arbetsmiljörelaterade ärenden. Kontakta Arbetsmiljöverket.

Anonyma klagomål

Det går bra att göra en anonym anmälan men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål kanske inte kan handläggas. Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett ärende rörande störning om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning.

Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024