Förorenad mark

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa.

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar.

Var finns föroreningarna?

Föroreningar kan orsakas av många av olika typer av verksamheter. Några exempel är bensinstationer, verkstadsindustrier, kemtvättar och handelsträdgårdar.

Många av dessa områden i kommunen finns med i länsstyrelsens register över förorenade områden. Även platser där det bara finns en misstanke om förorening finns registrerade. Fler förorenade områden kan komma att upptäckas framöver.

Här kan du läsa mer om förorenade områden i Södermanlands län:

Förorenade områden i länet, Länsstyrelsen Södermanland

Naturvårdsverket har också mycket information om förorenade områden:

Förorenade områden-samlad information-Naturvårdsverket

Vem ansvarar för att sanera?

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett förorenat område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna. Även den som exempelvis schaktar i ett förorenat område kan bli ansvarig för föroreningarna om arbetet bidrar till att föroreningarna sprids.

Om du upptäcker en förorening

Miljöenheten i Strängnäs kommun ska genast informeras ifall en förorening som upptäcks kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om exempelvis schaktning pågår ska arbetet avbrytas tills en överenskommelse har gjorts med miljöenheten om fortsatta åtgärder. Är läget akut ska räddningstjänsten larmas och spridning av föroreningen stoppas.

Det är ofta svårt att avgöra om marken är förorenad utan att ta prover som analyseras på ett labb.

Var ändå uppmärksam på sådant som avviker från det normala, exempelvis:

  • Missfärgad eller metallglänsande jord
  • Otäck eller retande lukt
  • Industrimark, tunnor eller fyllnadsmassor
  • Tjärluktande eller oljig jord
  • Påverkad växtlighet
  • Du känner yrsel eller huvudvärk

Anmälan om sanering

Du är i de flesta fall skyldig att göra en anmälan om du planerar att sanera eller genomföra andra åtgärder inom ett förorenat område. Anmälan ska skickas till miljöenheten minst sex veckor innan arbetet påbörjas.

En anmälan om sanering ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljöenheten ska kunna bedöma om föreslagna åtgärder är tillräckliga. Efter avslutad sanering ska en saneringsrapport, en så kallad slutrapport, skickas in till miljöenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024