Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är allas ansvar. Kommunens trafiksäkerhetsarbete bedrivs i samarbete med Trafikverket, polis, skolor och intresseorganisationer.

Trafiksäkerhetsarbetet i Strängnäs kommun utgår från nollvisionen vilket innebär att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken.

Fyra av tio av trafikolyckorna där gående är inblandade inträffar när det är mörkt ute. Bilförare upptäcker normalt en fotgängare på 30 meters avstånd. Med reflex syns du redan på 125 meters håll.

Billig livförsäkring

En reflex är en billig livförsäkring men en bra reflex måste ha tillräcklig reflektionsförmåga. Kontrollera att din reflex är godkänd enligt SIS (Standardiseringen i Sverige). Tänk på att byta ut dina reflexer efter ett par år. Reflexer är färskvara.

Här hittar du information om vad du som kör fordonen ska tänka på för att öka trafiksäkerheten, vad du som förälder kan göra och hur kommunen jobbar med unga motorintresserade.

Föräldrar kan uppleva att trafiken är ett hot mot deras barn och känna oro. Att det finns många barn på en gata är inte i sig ett tillräckligt skäl för trafiksäkerhetsåtgärder.

  • Barn i trafiken ska vara i en vuxens sällskap och få lära sig att gatan inte är en lekplats.
  • Ett bra sätt att öka barns säkerhet i trafiken är att inte skjutsa barn till skolan. Ju färre bilar det är vid skolan, desto säkrare blir trafikmiljön. Många barn bor nära skolan och kan gå till och från. Följ med ditt barn på promenaden några gånger och lär barnet vad det behöver tänka på i trafiken.

Trafiksäkerheten kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att hålla nere växtligheten.

Fastighetsägare ansvarar även för att gångbanan vid tomten är säker och framkomlig. Fastighetsägaren måste snöröja, halkbekämpa och hålla gångbanan ren.

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Beror trafikproblemen på att trafikanterna håller för hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning ska du vända dig till polisen. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns. I de fall polisen upplever att en gata behöver hastighetsdämpande åtgärder blir kommunen meddelad.

Vi jobbar ständigt för att öka trafiksäkerheten. Här kan du läsa mer om vad vi har gjort för gående och cyklister.

Kommunen har en cykelplan som innehåller förslag till investeringsåtgärder i kommunen. Satsningarna på cykelvägar prioriteras utifrån planen.

Mobilitetsveckan är en årligt återkommande kampanj (hette tidigare Trafikantveckan). På mobilitetsveckan vill vi öka fokus på hållbarhet, hälsa, tillgänglighet och hjälpa våra invånare att förändra sina vanor till det bättre. Målet är att fler invånare ska gå, cykla och åka kollektivt.

Cirka 4 gånger per år bjuder kommunen in till trafiksäkerhetsråd. Representanter från bland annat Polis, räddningstjänst, bussbolag och skolor samlas för att diskutera trafiksäkerheten i kommunen. Vi går igenom olycksstatistik, diskuterar specifika platser och eventuella åtgärder.

Ibland får vi önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på bostadsgator inom 30-fartgränsområden. Kommunen har en fastställd budget att förhålla sig till som innebär att en prioritering görs.

  • Farthinder. Fasta hinder som gupp eller liknande byggs i första hand på huvudgator eller på sträckor med höga hastigheter och ofta i anslutning till passager eller korsningar.
  • Blomlådor. Sedan år 2014 finns ett politiskt beslut om att Strängnäs kommun inte tillåter blomlådor som hastighetsnedsättande åtgärd. Anledningen är att synpunkter och klagomål om skötsel, innehåll och placering har inkommit. Vissa blomlådor har misskötts och andra har fyllts med sten och/eller betong. Det innebär att blomlådorna varit en fara för trafikanterna istället för att vara en säkerhetsåtgärd som det var tänkt. Detta beslut gäller även för samfällighetsföreningar som vill ställa ut blomlådor på allmänna vägar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2023