Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola erbjuder en anpassad utbildning med hög kvalitet. Den är utformad för att eleven ska utvecklas som person, förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning och för ett aktivt liv som vuxen.

Den anpassade gymnasieskolan är en integrerad del av Thomasgymnasiet och bedriver sin verksamhet i lokaler på Campusområdet.

Allmänt om anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är frivillig och fyraårig. På vår skola finns två nationella program samt individuella program. De nationella programmen utgör en årskursintegrerad klass och de individuella programmen utgör ytterligare en årskursintegrerad klass. Vi har hög personaltäthet med lärare/speciallärare och assistenter samt specialpedagog. Vi har ett tätt samarbete i hela vår verksamhet, den anpassade grundskolans högstadium och anpassade gymnasieskolan, där alla blir bemötta och sedda efter sina styrkor. Det bidrar till ett tryggt klimat.

Den anpassade gymnasieskolan samarbetar med arbetsförmedling, försäkringskassa samt LSS som tillsammans bildar ett nätverk kring varje elev.

För varje elev upprättas en individuell studieplan där ämnen och kurser anpassas efter elevens behov. Den individuella studieplanen innehåller information om eleven läser ett fullständigt, utökat, individuellt anpassat eller reducerat program. Den individuella studieplanen är ett levande dokument och anpassas i samråd och dialog med eleven under utbildningens gång.

Efter avslutad utbildning får eleven i den anpassade gymnasieskolan ett bevis som beskriver elevens kunskaper och erfarenheter.

Alla ämnen i anpassad gymnasieskola har en ämnesplan (för de nationella programmen) samt ämnesområdesplaner (för det individuella programmet) som beskriver vad ämnet och kurserna innehåller och vad eleven ska kunna när de har läst ämnet.

Om nationella program

I ett fullständigt nationellt program läser eleven 2500 poäng i olika ämnen och får under det fjärde och sista året ut sina betyg för anpassad gymnasieskola i form av ett bevis. Ett program utgör som utgör den anpassade gymnasieskolans gemensamma ämnen, de ämnen som alla elever läser oavsett valt program. Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utöver de gemensamma ämnen för anpassad gymnasieskola innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, de ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program programfördjupningsämnen.

I utbildningen ingår också ett individuellt val av kurser.

I slutet av utbildningen gör även eleven ett anpassat gymnasieskolarbete.

På de nationella programmen arbetar vi för att så långt som möjligt utföra kunskaperna praktiskt och vardagsnära utefter ämnesplanerna och varje elevs intresse, behov och styrkor. Arbetet sker både individuellt, i mindre och större grupper, samt klassvis. Vi bjuder gärna in olika aktörer i närsamhället och ser också till att komma ut på olika studiebesök och evenemang.

Alla elever har tillgång till en egen bärbar dator och i skolarbetet används även Ipads. Målet är att eleverna praktiserar en dag varje vecka, på en praktikplats inom ett område i valt program. De nationella programmen innehåller dock minst 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande, praktik.

Nationella program som vår skola erbjuder (beroende på antal sökande):

  • Administration, handel och varuhantering
  • Samhälle, natur och språk

Individuella program

Det individuella programmet är avsett för de elever som inte kan gå ett helt nationellt program i gymnasiesärskolan.

På individuella programmet tränar eleven att använda kunskaper föra att utföra praktiska sysslor. Sådant som eleven har nytta av både i vardagslivet och i framtida sysselsättningar.

Eleven kan ha praktik och skolan har ett utvecklat samarbete med daglig verksamhet.

På ett individuellt program kan eleven kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program.

Ämnesområdesplaner som läses på de individuella programmen

  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Istället för betyg, bedöms och utvärderas elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper i de olika ämnesområdesplanerna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024