Starta eget

Ansökan om godkännande av fristående förskola eller bidrag till enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun

Du som vill starta fristående förskola eller bedriva pedagogisk omsorg måste ansöka om godkännande respektive bidrag från barn- och utbildningsnämnden (2 kap. 5 och 7 §§ respektive 25 kap. 10 § skollagen 2010:800). Fyll i och skicka in blankett och bilagor till utbildningskontoret i god tid innan verksamheten beräknar att starta.

Barn- och elevpeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer; kommunalt eller fristående. Tanken är att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom förskolan och pedagogisk omsorg och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Du som driver pedagogisk omsorg kan få bidrag för egna barn men inte för fler barn än det antal barn som tagits emot från andra familjer (25 kap. 11 § tredje stycket skollagen 2010:800)

När komplett ansökan kommit in till utbildningskontoret strävar vi att ha en handläggningstid på högst fyra månader.

Du ansöker hos Strängnäs kommun, barn- och utbildningsnämnden

Om du vill starta fristående förskola eller bedriva pedagogisk omsorg ansöker du om det hos Strängnäs kommun, barn- och utbildningsnämnden som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns.

Kommunen genom barn- och utbildningsnämnden är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2022