Schaktmassor

Att använda schaktmassor kan vara ett bra sätt att spara naturresurser. Men, det kan också ställa till stora skador om det innehåller farliga ämnen eller partiklar. Ordet ”schaktmassor” låter som att det alltid är mycket stora volymer. Så behöver det inte vara.

Vad är schaktmassor?

Schaktmassor är till exempel massor av lera, sand, jord eller andra markmaterial som kan bli över vid ett byggprojekt, ett vägbygge eller liknande. Schaktmassor kan vara lämpliga att återanvända som fyllnadsmaterial, men bara om massorna inte är förorenade och kan påverka marken på ett negativt sätt. Det kostar pengar att lägga sådant avfall på deponi.

Schaktmassor kallas ibland också kort och gott för "massor" eller "avfall i anläggningsändamål".

Hur gör jag om jag har behov av schaktmassor?

För att få ta emot massor behöver du ha ett syfte med det (det ska finnas ett anläggningsändamål). Det kan exempelvis vara för att du tänkt bygga eller anlägga något och att du annars skulle behöva köpa ett annat nytt material.

Ta inte emot massor om du inte har användning för dem!

För att ta emot massor kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken. Begreppet ”avfall för anläggningsändamål” är beskrivningen för schaktmassor som används för ett särskilt ändamål på annan plats än där de schaktades.

Viktigt att komma ihåg:

 • Om massorna inte används till ett särskilt ändamål utan läggs upp och lagras är det i stället en deponiverksamhet. Se upp så du inte oavsiktligt startar upp en olaglig deponi!
 • Det kan också krävas marklov om du förändrar markens höjd. Marklov är en typ av bygglov. Här kan du läsa mer och ansöka.
 • Massorna kan vara förorenade eller innehålla andra ämnen som inte är lämpliga på platsen där du tänkt använda massorna. Den som lämnar massor har ett ansvar att redovisa att de är rena eller vilka föroreningar de innehåller. Men tänk på att även du som planerar att använda massor är ansvarig för att känna till innehållet i massorna!
 • Om du använder förorenade schaktmassor kan du bli skyldig att ta bort massorna, vilket kan bli mycket dyrt. Du kan också bli ansvarig för eventuella skador de orsakar, till exempel förorening av en vattenbrunn, vattendrag och liknande. Se också till att materialet du tar emot är fritt från annat avfall som armeringsjärn, kablar, plast, isolering eller liknande.
 • För att ta emot massor kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken:

Det är större risk att massorna är förorenade om de kommer från exempelvis:

 • ett vägbygge eller schaktning av vägbankar, banvallar eller bangårdar,
 • stadsmiljö,
 • en besprutad åker,
 • en fastighet där det har funnits en industri,
 • en fastighet där man har tankat olja, bensin, diesel och liknande,
 • en plats där det har inträffat olyckor som oljespill eller brand,­
 • en fastighet där det har funnits avfallsupplag, kemikalieförvaring, cisterner eller oljeavskiljare.

Hur undersöker man om det finns föroreningar i massorna?

Finns det risk att massorna är förorenade ska leverantören av massorna ta prov i lämplig omfattning och på lämpliga parametrar. Provtagningen ska göras på den plats där massorna grävs upp.

Ta gärna kontakt med oss på miljöenheten innan provtagningen genomförs för att stämma av att den görs på rätt sätt, annars kan provtagningen behöva göras om.

Vanliga frågor

Ta kontakt med oss på miljöenheten, så kan vi hjälpa. Du kan exempelvis behöva göra en ny provtagning av massorna för att se hur man bäst går vidare.

Kontakta en markentreprenör som kan hjälpa dig att transportera bort massorna till en godkänd mottagare.

För att ta emot massor kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken. Du hittar blanketten här , 268 kB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024