Värmepump

Planerar du att skaffa bergvärme, jordvärme eller sjövärme? Då ska du anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det är viktigt att du anmäler i god tid. 

Anläggandet kan påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte svar på anmälan meddelats tidigare. I svaret på anmälan lämnar miljöenheten villkor för anläggningen. Påbörjas installationsarbetet innan svar meddelats riskeras åtal. Om anläggningen kommer att ligga inom yttre skyddsområde för vattentäkt är den tillståndspliktig. Du måste då vänta på att få ett skriftligt tillstånd innan du kan börja borra.

Det är viktigt att värmepumpsanläggningen installeras och drivs på rätt sätt för att miljön inte ska riskeras att skadad. Det är du som sökande/fastighetsägare som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen.

En värmepump hämtar värme från jord, berg, yt- eller grundvatten och avger den i bostaden. I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som flyttar värmen till husets uppvärmningssystem.

Värmepumpar har en positiv miljöeffekt eftersom de minskar energiförbrukningen och kan bidra till utfasningen av icke förnybara energikällor som olja. Men värmepumpar innebär också en viss risk, till exempel för läckage av kemikalier och föroreningar av grundvattnet. Det är viktigt att borrning utförs enligt reglerna i Normbrunn-16

Om oljecistern tas ur bruk

I samband med att en värmepump installeras tas ibland en oljecistern ur bruk. Det är viktigt att anmäla detta till miljöenheten. Samtidigt som cisternen tas ur bruk ska också åtgärder vidtas som förhindrar att cisternen fylls av misstag, exempelvis kan påfyllningsröret tas bort eller pluggas igen.

Om ingen anmälan om att cisternen tas ur bruk görs till miljöenheten ska cisternen kontrolleras enligt gällande intervall.

Att förbereda innan du skickar in anmälan/ansökan

 1. Ta kontakt med en installatör eller borrare.
  Borraren ska vara certifierad. Det går att söka efter certifierade borrare på SITAC:s hemsida.
 2. Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går.
  Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet. Det kan du till exempel få genom att kontakta www.ledningskollen.se och genom att titta på ritningar av huset. Om du inte har några ritningar så går det att beställa ritningar från kommunens bygglovs- och ritningsarkiv.
 3. Diskutera borrhålsplaceringen med dina grannar.
  Grannarna kan ha information som inte är känd av andra som till exempel gamla borrhål, dricksvattentäkter och enskilda avloppsanläggningar. Grannyttrande från samtliga berörda grannar ska bifogas för att ärendet ska vara komplett. Alla grannar som har sin tomtgräns inom 20 meter från planerat borrhål räknas som berörda samt grannar som har egen dricksvattenbrunn inom 50 meter. Alla berörda grannar ska få ta del av anmälan samt situationsplanen med borrhålets placering. Observera att det är fastighetsägaren som ska skriva under grannyttrandet. Om du avser att borra eller vinkla borrhålet utanför din fastighetsgräns krävs avtal med berörd fastighetsägare.
 4. Planera placeringen av borrhålet.
  Om du har kommunalt vatten och avlopp behöver du tänka på följande:
  - Placera borrhålet så att påverkan på grannfastigheter blir så liten möjlighet så att även de kan borra i framtiden.
  - Avstånd till närliggande borrhål bör vara minst 20 meter.
  - Avstånd till husvägg bör vara minst 4 meter

  Om du har enskilt vatten och avlopp behöver du även tänka på följande:
  - Avstånd till borrade dricksvattenbrunnar bör vara minst 30 meter.
  - Avstånd till grävda dricksvattenbrunnar bör vara minst 20 meter.
  - Avstånd till enskilda avloppsanläggningar bör vara minst 30 meter, borrningen bör även ske högre i terrängen.
  - Samtliga grannar med dricksvattenbrunn inom 100 meter från planerat borrhål bör informeras.
 5. Ansök
  Tänk på att det är viktigt att anmälan är komplett redan från början för att handläggningen av ärendet inte ska ta lång tid. Tänk även på att kartan ska vara skalenlig, gärna i skala 1:400 eller 1:500.

Finns det fornlämningar på fastigheten?

Om det finns en fornlämning som kan beröras behöver tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Det går att läsa mer om fornlämningar samt om hur man söker tillstånd på Länsstyrelsens webbplats.

Avgift

För handläggning av anmälningsärenden tas en avgift ut om för närvarade 4200 kronor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2024