Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en person kan söka för att anpassa sin bostad. Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen.

Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.

Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Vem kan ansöka om bidrag?

Om du eller en person som du bor tillsammans med har en bestående funktionsnedsättning kan du få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

En komplett ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Ett intyg från en medicinskt sakkunnig, t.ex. en arbetsterapeut, som styrker behovet av sökt åtgärd.
  • Ett skriftligt medgivande från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Det ska framgå att anpassningen får utföras och att det inte ställs krav på återställning vid flytt.
  • En offert för anpassningsåtgärderna (kan uteslutas vid ansökan om bidrag till trösklar eller enstaka stödhandtag).
  • Vid större anpassningar ska fler handlingar som ritningar eller annan teknisk dokumentation bifogas fullmakt om ombud företräder dig som sökande.

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig. Du får alltid ett skriftligt beslut i ärendet.

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig. Du får alltid ett skriftligt beslut i ärendet.
Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna och täcker alla kostnader för beviljad bostadsanpassningsåtgärd. Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga och behöver därför startbesked och slutbesked från byggnadsnämnden. Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret i kommunen.

Om bidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan. Beslutet, som innehåller motivering till avslaget, kan överklagas. Vill du överklaga kommunens beslut ska överklagandet ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggare kan sedan ompröva beslutet till din fördel eller skicka din överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020