Om socialtjänsten

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag, stöd till barn, familjer och ungdomar, integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänstens uppdrag beskrivs i socialtjänstlagen. Den säger att socialtjänsten ska:

  • Främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  • Frigöra och utveckla varje persons egna resurser.
  • Bygga på respekt för varje persons självbestämmanderätt och integritet.

Socialtjänstens insatser bygger till största delen på frivillighet från den som behöver stöd. I vissa situationer kan det bli aktuellt att använda tvång, men då bestäms det i andra lagar än socialtjänstlagen. Vid åtgärder som rör barn ska socialtjänsten alltid särskilt ta hänsyn till barnets bästa. Med barn menas personer under 18 år.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig eller muntlig. För att göra en ansökan eller för att få mer information vänder dig till en handläggare på socialkontoret.

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder barns och ungdomars behov av skydd när det finns misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa.

Personer som arbetar i verksamheter som rör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret, har anmälningsskyldighet enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Handläggare på socialkontoret utreder ditt behov och fattar beslut. Utredningen utgör beslutsunderlaget för hur ditt bedömda behov ser ut och vilket stöd som kan bli aktuellt för dig. Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen. Handläggningen sker skyndsamt.

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut där det framgår vilket stöd och vilken hjälp du har beviljats. Beslutet grundas på lagen och ditt individuella behov. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Om du inte är nöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Så överklagar du

Vill du överklaga ett beslut ska du göra det skriftligen. Av din överklagan ska det framgå:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • På vilket sätt du vill att beslutet ändras
  • Ditt namn, personnummer och din adress

Om du känner dig osäker på hur du ska göra kan din handläggare hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör att socialnämnden kan ge vård till en missbrukare mot personens vilja. Socialnämnden ska då ansöka om detta hos förvaltningsrätten som är den som slutligen avgör.

Syftet med LVM är att motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende.

Om föräldrar brister i sin omsorg av sitt barn så att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas eller om en den unge lever ett destruktivt liv med till exempel missbruk eller kriminalitet, kan han eller hon tas om hand mot sin och föräldrarnas vilja.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020