Våld och hot

Två kvinnor som håller varandra i handen

Att vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld påverkar en persons hela livssituation och innebär att man faktiskt är utsatt för brott. Kommunen erbjuder stöd och hjälp både till den som är utsatt och till den som utövar våld.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan.

Stöd och hjälp vid våld och hot

Oavsett om du är utsatt för våld eller utsätter andra för våld har du rätt till stöd och hjälp.

 • Behöver du hjälp eller stöd kring din situation kan du kontakta kommunens samordnare mot våld i nära relation på 0152-296 38.
 • Känner du oro för att någon du känner utsätts för våld så kan du ringa Kontaktcenter på 0152-291 00 och be att bli kopplad till Socialkontorets mottagningsenhet för rådgivning. Du kan vara anonym.
 • Vid pågående brott ska du alltid ringa larmnummret 112.
 • Under kvällar, nätter och helger kan du nå socialjouren på 112.

Vad är våld i nära relation?

Med våld i nära relation menas att det finns en nära och förtroendefull relation mellan den våldsutsatta och den som utövar våldet. Det kan vara en make eller maka, sambo, pojkvän eller flickvän, före detta partner eller vuxna barn som utövar våld.

Att använda våld kan vara ett sätt att få makt över någon annan och det är vanligt att en partner börjar med att styra och kontrollera innan den börjar slå. Så småningom flyttas gränsen för vad som är accepterat i relationen.

Fysiskt våld kan vara att knuffa, slå, hålla fast, sparka, bränna, använda vapen och tillhyggen, spotta och tvångsklippa av hår och liknande angrepp. Det kan också vara försummelse genom att till exempel undanhålla medicin eller hjälpmedel från den som behöver det.

Psykiskt våld kan vara hot om våld, förminskning verbalt (du är dum i huvet, bli kallad för könsord), svartsjuka, kontrollera, isolera, hot om att skada andra familjemedlemmar eller vänner, kroppsspråk, yviga gester på ett hotfullt sätt, höja/sänka röst, klippa sönder kläder och slå sönder saker i syfte i att hota.

Sexuellt våld kan vara våldtäkt, försoningssex, tjatsex, tvingas till sexualitet man inte känner sig bekväm med, att bli såld.

Ekonomiskt våld kan vara en icke jämställd relation kring ekonomi, bli kontrollerad, tvingas skriva på papper (övertagande av skulder), att inte få skriva på papper, ett sätt att hindra en partner från att lämna en relation om den har begränsade ekonomiska möjligheter att kara sig själv.

Materiellt våld kan vara materiell skadegörelse, klippa sönder kläder, icke jämställd relation till materiella ting i hushållet.

Försummelse. Barn i våldsrelation blir ofta försummade. En person som är i beroendeställning till en annan person kan också försummas.

Latent våld kan vara kroppsspråk eller en tyst överföring där utsatt tror att hon eller han fattar sina beslut på egen hand.

Våld kopplat till separation, att hindras från lämna en destruktiv och kanske farlig relation. I denna våldsdel kan risken för våld eskalera. Mycket viktigt att agera skyddsmässigt.

Barn och våld i nära relation

Barn som finns i sammanhang där det förekommer våld eller hot är brottsoffer. Som privatperson kan du alltid göra orosanmälan om barn och barnets situation anonymt. Läs mer på sidan Misstanke om barn som far illa.

Barnahus i Eskilstuna är en verksamhet för samverkan mellan olika myndigheter. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation, sexualbrott eller andra allvarliga brott.

När en anmälan om misstänkt våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten eller polisen, kontaktar dessa samordnaren på Barnahus som kallar till ett samråd.

Samverkansparterna på Barnahus i Eskilstuna är Socialtjänsten i Strängnäs och Eskilstuna, Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Eskilstuna samt Region Sörmland.

Läs mer om Barnahus på eskilstuna.se/barnahus


Kommunens stödinsatser genom Fredagruppen

Våra insatser utförs genom Fredagruppen. Här arbetar behandlare som har lång erfarenhet av att träffa personer som utsatts för våld i nära relation eller personer som själva har utövat våld.

Fredagruppen har flera verksamheter som riktar sig till olika målgrupper. Till somliga verksamheter kan du vända dig direkt och det är då även möjligt att delta utan biståndsbeslut från en socialsekreterare.–

Stödinsatser:

För dig som är vuxen och har utsatts för våld i nära relation och som behöver stöd och rådgivning kring din situation.

Är du utsatt för kränkningar (till exempel verbala förminskningar)? Undrar du vad som är normalt i ett förhållande? Funderar du på vilken hjälp som finns att få eller vilka rättigheter som du har?

Under samtalet hjälper vi dig att reda ut vad våld i nära relation är och därigenom ger vi dig råd utifrån just din situation.

För mer information, kontakta Daniel Eriksson.
Telefon: 0152-296 38
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

I en sluten samtalsgrupp stöttar man varandra och får hjälp av andra som har liknande upplevelser. I gruppen ingår tysthetslöfte, det innebär att allt som sägs stannar kvar inom gruppen.​

Gruppen leds av erfaren personal från Strängnäs kommun som ger dig information om var du kan vända dig för att få stöd och mer kunskap om dina rättigheter. Efter första tillfället är gruppen sluten och inga nya kan ansluta sig till gruppen.

Vill du anmäla dig till gruppen? Kontakta Daniel Eriksson.
Telefon: 0152-296 38
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

För dig som är mellan 4-17 år.

Har du upplevt hur dina föräldrar har bråkat på ett sätt så att du har känt dig rädd eller ledsen? Finns det någon som hotar eller slår någon i familjen?
Har du själv blivit hotad och slagen av din förälder eller någon annan som står dig eller dina föräldrar nära?

Trappan är en samtalsform där du kan få hjälp att prata om det du har varit med om under trygga former. För att få komma till oss behöver du ha kontakt med en socialsekreterare först.

Du eller någon av dina föräldrar kan få mer information genom att ta kontakt med familjebehandlare Rebecka Gustafsson.
Telefon: 0152-299 49
E-post: rebecka.gustafsson@strangnas.se

För dig som är vuxen och har utövat våld i nära relation.

Behandlingen genomförs individuellt med hjälp av sju moduler och ett stort antal behandlingsverktyg som anpassas efter individens behov. I en inledande modul får du beskriva din historia och ditt våld, ta del av våldsdefinitioner och samtal om våldets konsekvenser. Behandlaren bedömer också risker och säkerhet för partner och barn.

Syftet med samtalen är att våldsbeteendet ska upphöra bland annat genom ökad förmåga att hantera tankar och identifiera och tolerera känslor som kan leda till våld och förbättra kommuikations- och relationsfärdigheter.

Du kan få mer information genom att kontakta vår vuxenbehandlare (våld i nära relation) Tina Yli-Torvi.
Telefon: 0152-296 17
E-post: tina.yli-torvi@strangnas.se

Informationsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner informationsmaterial om våld i nära relation på svenska, engelska och arabiska.

Hedersförtryck

Ofta talas det om den sexuella aspekten av hedersförtryck, en kvinna som utsätts av en man i familjen, men unga pojkar och mammor kan också både utsätta någon annan och själva vara utsatta för hedersförtryck.

Forskning visar också på heder inom kriminella miljöer där hedern är förknippad med lojalitet, hämnd och status och är drivande i hämndaktioner.

Utbildar medarbetare som träffar unga

Strängnäs kommun höjer kunskapsnivån gällande hedersförtryck hos alla som arbetar i kommunens verksamhet och träffar unga, det gäller socialtjänst, personal på grund- och gymnasieskolor och fritidsgårdar. Även polisen är med och får föreläsningar.

Utbildningsinsatsen pågår från hösten 2023 till och med våren 2024. Kommunen har fått bidrag från Brottsoffermyndigheten för att driva projektet. Projektet genomförs i samarbete med kvinno- och tjejjouren Måna.

Annat stöd du kan få

Barn och ungdomar som växer upp i familjer där våld förekommer har en svår situation och har rätt till hjälp och stöd. Som barn eller ungdom kan du också kontakta BRIS på telefon 116 111.

Du som är utsatt för brott och behöver stöd kan kontakta brottsofferjouren på telefon 0152-176 00.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Specialutbildad personal svarar på alla sorters frågor om kvinnofrid. Vi har tillgång till tolkar på olika språk. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen

Kvinno- och tjejjouren Måna är en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet. Med kommunala medel och volontärers arbete driver Måna verksamheten utan vinstintresse. Måna arbetar under tystnadsplikt och du kan alltid vara anonym. Hos Måna erbjuds samtalsstöd fysiskt, på telefon eller via chatt för våldsutsatta kvinnor och tjejer.

Telefon: 070 041 43 93 eller 073 201 43 93
E-post: info@kvinnotejjourenmana.se
Webbplats: Kvinno- och tjejjouren Måna

Trygg Ungdomsjour är en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet som riktar sitt arbete till ungdomar i åldrarna 10–21 år.

Ungdomsjouren arbetar förebyggande på skolor från fjärde klass och uppåt och erbjuder föreläsningar till föreningar, arbetsplatser och andra organisationer.

Till ungdomsjouren kan du vända dig för samtalsstöd fysiskt, via telefon eller chatt. De har tystnadsplikt och du kan alltid vara anonym.

Telefon: 070 041 43 93 eller 073 201 43 93
E-post: trygg@tryggungdomsjour.se
Webbplats: Trygg Ungdomsjour

Rädda Barnen nås på telefon 08-698 90 00 eller 08-698 90 19.

Försöker din partner kontrollera dig eller är du utsatt för hot och våld i din relation? Stödlinjen för män är öppen varje dag 7–21. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.

Telefon: 020-80 80 80
Webbplats: Stödlinjen för män

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.

Telefon: 020-55 00 00
Webbplats: Stödlinjen för transpersoner

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt, anmäl till Polisen genom att ringa 114 14. Om det är en akut situation, ring 112.

Kontakt

 • Samordnare våld i nära relation

  Samordnare våld i nära relation

  Telefon:

  0152-296 38

  E-postadress:

  daniel.eriksson2@strangnas.se

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren är öppen efter kontorstid och tar hand om akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag. Under kvällar och helger prioriteras ärenden som rör barn samt våld i nära relation.

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  anmalan@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid:
  måndag-fredag, klockan 9-12 och 13-16.
  Du kan vara anonym, du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

 • Kontaktcenter

  Telefon:

  0152-29100

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Postadress:

  Nygatan 10

  64580  Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024