Boenden, särskilda

Om ditt behov av omsorg och stöd är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende där det finns personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till. En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats enligt LSS, utan för varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet.

Särskilt boende är bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och kan vara aktuellt för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Korttidsvistelse

Kommunen kan erbjuda korttidsvistelse för yngre och äldre personer. Korttidsvistelse kan du till exempel få vid ett tillfälligt ökat behov av stöd och hjälp, återhämtning efter en sjukhusvistelse eller om du som närstående behöver avlastning eller av annan anledning inte kan vara hemma och behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Om din ansökan beviljas så anvisas du en lägenhet på något av kommunens särskilda boenden.

Ansöka om särskilt boende från annan kommun

Om du funderar på att ansöka om särskilt boende men inte bor i Strängnäs kommun görs ansökan genom den ansökningsblankett som finns på Strängnäs kommuns hemsida. En Biståndshandläggare kommer då ta kontakt med Biståndshandläggare i er hemkommun för att begära in underlag till utredningen.

För att ha rätten till att ansöka om särskilt boende från annan kommun ska den sökande ha ett varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov, vård- och omsorgsinsatser i form av personlig omvårdnad, tillsyn och stöd dygnet runt och att omvårdnadsbehovet inte längre går att tillgodose i hemmet med stöd av hemtjänstinsatser.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023