Djur som inte är sällskapsdjur

Änder

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Kommunen får varje år in klagomål gällande störande fåglar och andra vilda djur. De vilda djuren är dock ett naturligt inslag i vår miljö, och de var oftast först på platsen. Med stöd av Miljööverdomstolen (Mål nr M8510-11) anses inte en fågelkoloni eller andra vilda djur utgöra en olägenhet enbart för att den låter.

Fastighetsägarens ansvar

Vilda djur som exempelvis rådjur kan orsaka problem när de rör sig i bostadsområden och trädgårdar runt om i kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin trädgård mot vilda djur.

Det är även första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vidta åtgärder mot störande fåglar om det finns risk eller olägenhet för människor hälsa. Om du som boende störs av fåglar är det alltså berörd fastighetsägare du ska kontakta.

Döda djur i naturen

Döda vilda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur det måste skickas till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera dock att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar. Det är Avdelningen för vilt, fisk och miljö på SVA som har hand om dessa frågor. Kontaktuppgifter hittar du på deras webbplats som du når via följande länk, www.sva.se. De delar som eventuellt blir kvar ska du skicka till destruktion.

Förvildade katter som är ägarlösa räknas som hittegods och det är polisens angelägenhet. Om vilda djur uppträder aggressivt inom tätbebyggt område, ska polisen kontaktas. Var uppmärksam på att vissa vilda djur kan vara fridlysta, exempelvis alla ormar, fladdermöss, groddjur och myrstackar.

Fåglar

Kommunen driver ingen skyddsjakt på fågelflockar eller vilda djur som rör sig i stad eller bostadsområden. Erfarenheter från andra kommuner visar att skyddsjakt inte har någon långsiktig effekt.

Att mata fåglar är att få naturen inpå knuten. För det mesta är det en angenäm upplevelse men inne i staden är det långt ifrån alltid så. Om man matar fåglar på fel sätt drar det till sig råttor och möss och större fåglar.

Enligt jaktlagen får man inte ta eller förstöra fågelägg. Att skjuta av fåglarna är heller ingen bra lösning då problemet oftast återkommer. Fiskmåsen är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong (1 april – 31 juli). Det är bättre att arbeta långsiktigt och förebyggande genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i området.

Förebygga problem med fåglar

Under häckningsperioden kan fåglar vara störande. Fåglarna kan i denna period vara aggressiva och störande. Vanligtvis är det fåglar som skator, kajor, duvor och måsar som under häckningsperioden ger upphov till störningarna. Här får du en del tips och råd för att minska problemen.

  • Tag bort kvistar, gamla bon och möjligt bomaterial från tak och hängrännor innan äggläggningen
  • Gör tak och byggnader otillgängliga för bobyggnad genom att spänna upp nät eller trådar
  • Mata inte fåglar. Även om det är småfåglar som matas drar det till sig andra fåglar
  • Håll rent vid komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar och andra skadedjur
  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området för att undvika att fåglarna bara flyttar till grannfastigheten
  • Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper som placeras på hustaket
  • Fastighetsägare som har avtal med skadedjursbekämpare kan ofta både få råd och praktisk hjälp med borivning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021