Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning

GIS-enheten svarar för kartor, kartläggning, stomnät (mätpunkter), mätning, GIS (kommunens geografiska informationssystem) och adressättning inom Strängnäs kommun.

Husutstakning

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken enligt bygglovet. Gäller även andra objekt så som pool, soprum etcetera. Bygglovet anger om utstakning krävs eller inte.

Grovutstakning

Grovutstakning genomförs innan schaktning eller sprängning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras med käppar eller markering på mark.

Finutstakning

Finutstakning genomförs efter schaktning men innan gjutning av grund. Byggherren ansvarar för att sätta upp profilstolpar i byggnadens hörn. Finutsättningen innebär att markering görs på profilstolparna i byggnadens husliv. Entreprenören eller byggherren drar sedan snöre mellan markeringarna och får på det viset byggnadens husliv.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll att byggnadens storlek och läge stämmer med bygglovet. Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är klar men innan gjutning. Då finns möjlighet att rätta till eventuella fel. Ibland utförs lägeskontroll senare i byggprocessen.

Kostnad

Tabell: Huvudbyggnad 4 punkter

Huvudbyggnad 4 punkter

Grov

Fin

1-199m²

4032 kronor

8064 kronor

200-499m²

4704 kronor

9408 kronor

500-999m²

5376 kronor

10752 kronor

Tillägg per punkt utöver 4

224 kronor

448 kronor


Komplementbyggnad 4 punkter

Komplementbyggnad 4 punkter

Grov

Fin

15-199m²

1568 kronor

3136 kronor

Tillägg per punkt utöver 4

112 kronor

224 kronor

Beställning

Vid beställning ska följande uppges:

  • Diarienummer för bygglovsärendet
  • Fastighetsbeteckning
  • Önskad tidpunkt för husutstakning
  • Beställarens namn och telefonnummer
  • Entreprenörens namn och telefonnummer
  • Fakturaadress
  • Organisation-/personnummer
  • Frågor och funderingar

Beställningen gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till GIS-enheten.

Beställning bör ske minst 2 veckor innan önskad tidpunkt för husutstakningen. Sedan tar vi kontakt med entreprenören eller byggherren för att bestämma datum och tid. Grovutstakningen bör ske i samband med att entreprenören ska påbörja arbetet.

Kontakt

Bygga, bo och miljö