Ansökan om planbesked

Du som planerar att göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har möjligheten ansöka om ett planbesked.

En ansökan om planbesked medför en avgift enligt gällande taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

En ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla följande:

  1. En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  2. En karta som visar det område som berörs
  3. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Fyll i blanketten "Ansök om planbesked" och skicka den tillsammans med karta/kartor till:

Strängnäs kommun
Planenheten
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

I normala fall lämnas planbeskedet senast fyra månader efter inkommen ansökan och i beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Kommunen kan i planbeskedet säga nej till att göra en detaljplan och det beslutet går inte överklaga. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete ska en ungefärlig tidpunkt anges när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Bygga, bo och miljö