Ansökan om planbesked

Du som planerar att göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har möjligheten ansöka om ett planbesked.

Ansökan

En ansökan om planbesked medför en avgift enligt gällande taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

En ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla följande:

  1. En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  2. En karta som visar det område som berörs
  3. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Fyll i blanketten "Ansökan om planbesked" och skicka den tillsammans med karta/kartor till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Besked

I normala fall lämnas planbeskedet senast fyra månader efter inkommen ansökan och i beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Kommunen kan i planbeskedet säga nej till att göra en detaljplan och det beslutet går inte överklaga. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete ska en ungefärlig tidpunkt anges när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

Plankö

För närvarandet finns ett stort intresse av att producera detaljplaner i Strängnäs kommun. Kommunen använder sig av en planarbetskö för uppstart av nya detaljplanearbeten. Vilken ordning förfrågningar får i kölistan beror delvis på vilket värde syftet med planläggningen har för allmänheten och beslutas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022