Ansökan om planbesked

Du som planerar att göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har möjlighet ansöka om ett planbesked.

Ansökan

En ansökan om planbesked medför en avgift enligt gällande taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

Din ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  1. Blankett Ansökan om planbesked, se gul knapp nedan
  2. En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  3. En karta som visar det område som berörs
  4. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Skicka din ansökan till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tidplan för planbesked

När din ansökan har kommit in till oss har vi på kommunen 4 månader på oss att lämna planbesked; det vill säga ett besked om kommunen kommer att inleda en detaljplanering eller inte. Kommunen kan dock komma överens med den som söker om förlängd tid för att ge ett planbesked.

Kommunen kan i planbeskedet säga nej till att göra en detaljplan och det beslutet går inte överklaga. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Kostnad för planbesked

När du skickar in en ansökan om planbesked innebär det att vi på kommunen påbörjar ett utredningsarbete. Planbeskedet medför därför en kostnad oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Avgiften blir beräknad efter den taxa som gällde då ansökan lämnades in.

Gällande taxa år 2024
Kostnad för enkel åtgärd = 20 100 kronor
Kostnad för medelstor åtgärd = 34 400 kronor
Kostnad för stor åtgärd = 40 100 kronor

Planarbetskö

För närvarande finns ett stort intresse av att producera detaljplaner i Strängnäs kommun. Kommunen använder sig av en planarbetskö för uppstart av nya detaljplanearbeten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (MSN-AU) beslutar vilka av planansökningarna som är prioriterade med hänsyn till hur stort samhällsintresset är.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024