GDPR detaljplaner

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Hur vi behandlar dina personuppgifter när du lämnar en synpunkt

Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen. Dina uppgifter och synpunkter kommer att sparas till detaljplaneakten utifrån plan- och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter när du ansöker om planbesked

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som fastighetsbeteckning, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer att sparas till detaljplaneakten utifrån plan- och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljoochsamhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019