GDPR detaljplaner

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om exempelvis planbesked eller lämnar in en synpunkt hos planenheten. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar hur och var uppgifterna hanteras och sparas.

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • uppgifter om fastighetsägare

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Ett exempel är att inkomna ansökningar är allmänna handlingar och kan således komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter kommer aldrig att överföras till ett land utanför EU.

Lämna synpunkt utan att lämna personuppgift

Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Så här sparas dina personuppgifter när du lämnar en synpunkt i en planprocess

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 kapitlet i dataskyddslagen.

Dina uppgifter kommer att sparas tillsammans med de projektdokument som tillhör detaljplanen utifrån plan- och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

De här personuppgifterna behöver vi spara när du ansöker om planbesked

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som fastighetsbeteckning, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan.

Så här sparas personuppgifter när du ansöker om planbesked

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 kapitlet i dataskyddslagen.

Dina uppgifter kommer att sparas tillsammans med de projektdokument som tillhör detaljplanen utifrån plan- och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vem får ta del av mina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Ett personuppgiftsbiträde är en aktör som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, exempelvis vid överklaganden då handlingar skickas vidare till jurist eller domstol.

Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vem är ansvarig

Personuppgiftsansvarig är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, det betyder att du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via msn@strangnas.se 

Vi har ett dataskyddsombud som nås via adressen dataskyddsombud@strangnas.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2023