Skolskjuts grundskolan

Elever som går i förskoleklass, grundskola eller särskola har i vissa fall rätt till skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du gör en ansökan.

Vem har rätt till skolskjuts?

Du kan ansökan om skolskjuts om du uppfyller dessa avståndsgränser.

Avståndsgränser
Förskoleklass - årskurs 3minst 2 kilometer
Årskurs 4 - 6minst 4 kilometer
Årskurs 7 - 9minst 5 kilometer

Bra att veta om skolskjuts

 • Skolskjuts innebär resa från hemmet till skolan och tillbaka.
 • Skolskjuts beviljas som huvudregel endast till den anvisade skolan.
 • Skolskjuts beviljas inte till eller från fritids.

När ska jag ansöka om skolskjuts?

Du måste skicka in en skolskjutsansökan om ditt barn:

 • Ska börja förskoleklass
 • Byter stadium, till exempel från lågstadium till mellanstadium.
 • Byter skola
 • Byter hemadress.

Ansök om skolskjuts

Så här går ansökningsprocessen till:

Komplettera med läkarintyg

Du som ansöker om skolskjuts på grund av en funktionsvariation behöver bifoga ett läkarintyg tillsammans med din ansökan.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Du har rätt att ansöka om skolskjuts

 • om du går i förskoleklass till årskurs 3 och har minst 2 kilometer till anvisad kommunal grundskola
 • om du går i årskurs 4-6 och har minst 4 kilometer till anvisad kommunal grundskola
 • om du går i årskurs 7-9 och har minst 5 kilometer till anvisad kommunal grundskola

Skolskjuts beviljas inte till eller från fritids. Om du har plats på fritids kan du alltså inte få skolskjuts.

Skolskjuts beviljas som huvudregel endast till den anvisade skolan. Skolskjuts kan även beviljas vid val av annan skola inom kommunen om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det innebär vanligtvis att du får skolskjuts vid val av annan skola om du hade fått det till din anvisade skola, såvida det inte blir dyrare.

Skolskjuts beviljas inte till eller från fritids.

Med anvisad skola menas den kommunala skola som kommunen skulle ha tilldelat plats på. Det är vanligtvis den närmaste kommunala skolan, men den kan vara en annan om det inte finns plats på den närmaste. Om du valt en annan skola, kommunal eller fristående, är fortfarande den anvisade skolan avgörande för om du beviljas skolskjuts eller inte.

Om ni har behov av skolskjuts, se till att ansöka senast sista april för att garantera ett beslut innan skolstart kommande läsår.

När handläggningsarbetet är klart får du meddelande om beslut. Meddelandet skickas till din digitala brevlåda. Har du ingen digital brevlåda skickas beslutet till den adress du angivit i ansökan. Om ni har frågor om beslutet om skolskjuts, var vänlig kontakta skolskjuts@strangnas.se

Du hämtar ditt busskort på skolans expedition.

Trafikförhållanden
Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under del av läsår av trafiksäkerhetsskäl.

Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik samt tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Elev med funktionsnedsättning
Skolskjuts beviljas vid varaktig funktionsnedsättning om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.

Annan särskild omständighet
Skolskjuts kan även beviljas om det behövs med hänsyn till särskilda omständigheter.

Om skolan av särskilda skäl anvisar elev till annan skola än man gjort tidigare, beviljas skolskjuts om övriga skolskjutskriterier uppfylls.

Växelvis boende
Skolskjuts beviljas mellan hemmet och den anvisade skolan för elev som är folkbokförd i kommunen. Med hemmet avses folkbokföringsadressen och/eller annan adress där eleven stadigvarande vistas inom kommunen. Skolskjuts beviljas inte till/från bostad eller skola i annan kommun.

Ansvar
Föräldrarna har ansvaret för barnen på vägen till och från skolan, alternativt sträckan till och från skolskjutsen inklusive väntetid.

Under skolskjutstransporten har transportören ansvaret.

Skolan har ansvaret från den plats skolskjutsen avslutas fram till skolan samt från skolan fram till den plats skolskjutsen börjar.

Ingen elev ska behöva ha omotiverat lång tid för resor till eller från skolan. Vid längre väntetid än 30 minuter vid skolan ska det finnas möjlighet att vistas inomhus och finnas ansvarig personal att vända sig till. Väntetiderna på eftermiddagen inklusive väntetiderna vid bussbyte bör totalt inte överstiga 60 min.

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan.

Säkerhet

 • Elever under 135 centimeter ska alltid använda bälteskudde eller bilbarnstol.
 • Om passagerarsätet används av en elev som är under 140 centimeter eller är 6-9 år ska krockkudden på passagerarsidan vara urkopplad.
 • Bilbälte ska alltid användas. Platser utan bilbälte får inte användas.
 • Abonnerade skolbussar ska vara dimensionerade så att alla elever har en sittplats.
 • Personbilar med extra bakåtvänt baksäte får inte använda detta säte vid skolskjuts.

Anvisning för taxi
Överenskommen tid för avgång/hämtning får inte överskridas med mer än 10 minuter.

Avgång kan ske tidigare än vad som överenskommit om samtliga åkande anlänt.

Om ankomst till hämtningsställe försenas med mer än 10 minuter ska föraren/beställningscentralen underrätta berörda hem.

Om försenad ankomst till skolan befaras ska meddelande lämnas till skolans kontaktperson i god tid.

Elev som med kort varsel blir förhindrad att åka med den planerade skolskjutsen (sjukdom etcetera) ska anmäla detta till taxis beställningscentral snarast.

När skolan vill ändra eller ställa in en beställd skolskjuts ska detta anmälas till taxis beställningscentral senast dagen innan.

Ledigheter som inte framgår av de antagna läsårstiderna ska meddelas till taxi i god tid.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2024