Hög frånvaro i skolan

Det finns flera anledningar till varför barn och unga kan ha svårt att gå till skolan. Vårdnadshavare och skola ska gemensamt jobba för att få barnet ska ha bra skolnärvaro.

Signalerna på att barnet inte mår bra och inte trivs i skolan har ofta funnits en tid innan barnet börjar vara hemma från skolan. Genom att vårdnadshavare och skola tidigt hjälps åt med att stötta barnet kan hög frånvaro i skolan hejdas.

Var uppmärksam på dessa tecken

 • Barnet har svårt att komma iväg till skolan på morgonen av olika anledningar som trött, magont med mera.
 • Barnet är skoltrött eller alltid trött.
 • Barnet är hemma från skolan ibland, ströfrånvaro.
 • Barnet blir oroligt på söndagar eller efter skollov.
 • Barnet känner sig ensamt, mobbat eller har inga kompisar i skolan.
 • Barnet kontaktar er föräldrar när det är på skolan och vill gå hem.
 • Barnet känner stress av kraven i skolan.
 • Barnet har problem hemma, till exempel oro för en förälder som mår dåligt.
 • Du funderar på hur ditt barn mår och trivs i skolan.
 • Barnet pratar negativt om skola, lärare och klasskamrater.
 • Barnet har problem med droger och kriminalitet.

Kontakt mellan hem och skola

Du som är vårdnadshavare ska omgående kontakta barnets skola om barnet inte vill gå till skolan. Genom att skola och vårdnadshavare samverkar kan vi gemensamt stötta barnets skolnärvaro.

Genom att samverka skapar vi de bästa förutsättningarna för att barnet ska gå i skolan.

Skolfrånvaro riskerar att leda till stora skolproblem på både kort och lång sikt. Det gäller oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.

Om en elev är borta två dagar per månad blir det 20 dagar på ett läsår. Under hela grundskoletiden blir detta ett års frånvaro totalt. Procentuellt blir 20 procents frånvaro en dag i veckan under hela läsåret, vilket gör att en elev i grundskolan kommer att behöva jobba 20 procent hårdare för att kompensera för den uteblivna undervisningen. Jämför det med att behöva utföra 5 dagars arbete på 4 dagar varje vecka för att inte halka efter.

De kortsiktiga problemen kan innebära förlorad studietid, försämrade betyg och en självkänsla som brister hos barnet. Det finns även långsiktiga konsekvenser. Sociala problem, utanförskap och försämrad hälsa är enligt forskning tydliga konsekvenser för barn och unga som går ur skolan med ofullständiga betyg. Det krävs inte särskilt hög procentuell frånvaro innan det ger negativa effekter i skolan. Örebro kommun har publicerat en rapport där statistiken visar att negativa effekter uppstår redan vid 3–4 procents frånvaro. Ingen elev nådde i studien godkänt i alla ämnen vid 15 procents frånvaro eller mer.

Detta kan du som vårdnadshavare göra

När ett barn inte vill gå till skolan kan du som vårdnadshavare behöva stötta barnet med grundläggande rutiner för att underlätta skolgången. Du kan även själv behöva stöd i din föräldraroll. Situationen är stressande för barnets hela familj.

I Sverige har vi skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan. 

Om en vårdnadshavare inte tar sitt barn till skolan kan kommunen besluta om föreläggande. Det innebär att kommunen utreder om du som vårdnadshavare tar ditt lagstadgade ansvar för att se till att ditt barn kommer till skolan. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket är en typ av böter.

Du som vuxen har en viktig roll i att förebygga problematisk skolfrånvaro. Om ditt barn är trött och har svårt att gå till skolan på morgonen kan det vara tidiga tecken på begynnande skolfrånvaro som skolan behöver veta.

Skolan kan erbjuda stöd i allt från att ta fram en morgonrutin för barnet till att ge det stöd som krävs för att barnet ska uppnå godkända betyg.

Vänd dig först till skolan. Det är alltid bra att kommunicera sin oro till skolan så att hemmet och skolan tillsammans kan arbeta för att komma till rätta med situationen innan det blir ett problem.

Socialtjänsten arbetar för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver. Strängnäs kommun erbjuder olika typer av insatser och stöd beroende på behov. Läs mer om vilket stöd till barn och ungdomar här.

Skolsociala stödteamet är en stödfunktion för familjer med barn som mår dåligt i skolan. Barnet kan känna oro, har svårigheter på raster och med kompisar eller frånvaro från skolan. Läs mer om skolsociala stödteamet.

Detta är skolans ansvar

Skolplikt innebär att barn har rätt till utbildning men också att barn har en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Kommunen och skolan ansvarar för att erbjuda utbildning så att barn kan gå i skolan.

Skolan informerar löpande hemmet om barnet har ogiltig frånvaro och frånvaro som skapar oro.

Vid hög frånvaro i skolan kan elevhälsan erbjuda olika sorters stöd så att barn vill och kan vara i skolan. Kontakta ditt barns skolsköterska. Läs mer om elevhälsan.

Läs mer om skolans ansvar på Skolverkets webbplats

Läs mer om att främja skolnärvaro på Skolverkets webbplats

Hög frånvaro ska anmälas till hemkommunen

Fristående skolor och skolor med annan huvudman än Strängnäs kommun har skyldighet att anmäla elevers frånvaro.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024