Val av skola

För Strängnäs kommunala grundskola har vi ett digitalt skolval och skolbyte samt för in- och utflytt.

Skolbyte

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolbyte när ditt barn har en plats på en skola, men du av olika anledningar vill byta skola. Samtliga vårdnadshavare behöver e-legitimation för att följa bytesprocessen.

 1. Den ena vårdnadshavaren loggar in med sin e-legitimation och gör ansökan om skolbyte i det digitala skolvalssystemet.
 2. Meddelande skickas till handläggare som går in och hanterar ansökan om skolbyte.
 3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolbyte till samtliga vårdnadshavare.
 4. Samtliga vårdnadshavare loggar in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
 5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via den e-postadress som angivits.
OBS! det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare för att genomföra ett skolbyte. Du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter genom att logga in och klicka vidare till "Mina uppgifter".

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter gör skolvalet utanför det digitala systemet för skolval. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

Vårdnadshavare som önskar välja fristående skola vänder sig direkt till aktuell friskola.

Inflytt

Om du planerar att flytta till Strängnäs kommun och vill ha skolplacering för ditt barn i en av Strängnäs kommunala grundskolor behöver du göra en så kallad inflyttsansökan och välja önskad skola.

 1. Den ena vårdnadshavaren gör inflyttsansökan och val av önskad skola. Ingen e-legitimation krävs i detta första steg.
 2. Meddelande skickas till handläggare som går in och hanterar ansökan om skolbyte.
 3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolbyte till den vårdnadshavare som gjort ansökan.
 4. Samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
 5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via den e-postadress som angivits.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter gör skolvalet utanför det digitala systemet för skolval. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

Vårdnadshavare som önskar välja fristående skola vänder sig direkt till aktuell friskola.

Antagningsregler till kommunal grundskola

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan.

Fritidshem

Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar kan du ansöka om plats för ditt barn i fritidshem från och med förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Läs mer om fritids och gör ansökan via kommunens e-tjänst för kommunalt fritidshem. För fritidshem på fristående skola, kontakta respektive skola.

Utflytt

Om du har barn som går i skola i Strängnäs kommun och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er på annan ort ska ni säga upp er skol- och eventuell fritidshemplacering.

OBS! Ni ska inte göra en utflyttsanmälan om ni enbart vill byta till annan skola men är fortsatt folkbokförda i Strängnäs kommun.

 1. Skolplaceringen säger ni upp via det digitala systemet för skolval. En utflyttsanmälan måste bekräftas av båda vårdnadshavare.
 2. En handläggare går sedan in och granskar er utflyttsanmälan.
 3. Ni får sedan ett meddelande om bekräftad uppsägning till de e-postadresser som ni angivit.
 4. När önskat utflyttsdatum har passerat tas ert barns skolplacering bort.


Skolplaceringen baseras så långt det är möjligt på vårdnadshavarens önskemål under förutsättning att det inte medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts.

Om det är fler elever som söker till en skola än det finns platser kan kommunen anvisa elever till en annan skola. Kommunen kan inte anvisa till fristående skolor. Vilken skola som är den anvisade skolan baseras på folkbokföringsadressen och kan skilja mellan årskurser i ett och samma skolval men också mellan olika skolval eftersom elevkullen för aktuell årskurs kan variera.

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras dels i skollagen och dels i regeldokument beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts.

När du fått meddelande om skolplacering kan du skicka in ansökan om skolskjuts.

Modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning har barn till förälder som har ett annat språk än svenska som umgängesspråk. För de nationella minoritetsspråken krävs inte att språket är dagligt umgängesspråk. Detta krävs inte heller om barnet är adopterat.

Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till rektor.

Skolplikt

I Sverige gäller skolplikten från sex års ålder. Hemkommunen är skyldig att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen har en plats i en skola från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

Friskolor

I Strängnäs kommun finns fem skolor som drivs av fristående huvudmän, så kallade friskolor. Friskolor är öppna för alla och varje skola har ett kösystem för antagning.

Om du vill ansöka till en friskola, vänd dig direkt till skolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2019
Utbildning och barnomsorg