Ny skolstruktur

Den 23 april 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skolstruktur ska införas i Strängnäs kommun. Dagen efter, den 24 april, gav barn- och utbildningsnämnden utbildningskontoret i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Det innebär att fyra grundskolor läggs ner.

Den nya skolstrukturen innebär att:

• Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6-skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan. (För Fogdös del gäller detta till hösten 2019).  

  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.
  • Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.
  • Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.
  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen. Förändringen ska vara genomförd i sin helhet inför höstterminen 2019, men barn- och utbildningsnämndens avsikt är att omorganisationen ska ske så snart som möjligt. Nämndens uppdrag till utbildningskontoret innebär därför att omorganisationen ska ske redan under läsåret 2018-2019, vilket i praktiken innebär att den huvudsakliga förändringen sker inför läsårets start höstterminen 2018.

Detta gäller med undantag för Fogdö skola som kommer att finnas kvar under hela läsåret 2018-2019. Detta med hänvisning till att politikerna vill invänta besked kring en ev friskoleetablering i Fogdö.

Information till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare om omorganisationen skickas ut via lärplattformen.

Skolstruktur för inkluderande lärmiljö

Syftet med den skolstrukturutredning som genomfördes under hösten 2017 var att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla elever möjligheten att nå målen.

Utredningen var en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna genomföra skolutvecklingsprogrammet 2023. Programmets mål är att öka kunskapsresultaten i skolan och behålla och rekrytera behöriga lärare. Samtidigt var utredningen också en del i uppdraget att ta fram en långsiktig ekonomisk plan, för att rusta Strängnäs kommun inför kommande ekonomiska utmaningar.

Läs rapporten

Här kan du kan ta del av beslutsunderlaget och utredningen i sin helhet: ”Skolstruktur för en inkluderande lärmiljö - Så skapar vi bästa skolan för alla elever" , 3 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2020