Skog som ägs av kommunen

Kvinna i skog

Strängnäs kommun äger cirka 1 500 hektar skogsmark. Det motsvarar cirka 2 800 fotbollsplaner. Största delen av skogen är tätortsnära och det största innehavet finns nära Strängnäs och Mariefred.

Kommunens skog – skog för alla

De kommunägda skogarna är till för alla kommunens invånare och besökare. De används i stor utsträckning för rekreation, friluftsliv och allmän vistelse i skogen. Skogen är också en värdefull, förnyelsebar och ekonomisk resurs. De kommunägda skogarna är dessutom en markreserv för kommunens framtida utveckling. Målsättningen är att skogarna ska förvaltas så att samtliga dessa värden tas till vara och utvecklas.

Här hittar du en karta över Strängnäs kommun. De lila områdena är mark som ägs av kommunen. Om du klickar på kartan kan du zooma in och zooma ut.

Förutom Strängnäs kommun finns också privata aktörer som äger skog inom kommunens geografiska område. För att komma i kontakt med dem kan du kontakta Skogsstyrelsen.

Skogsskötsel

Olika typer av skötselinsatser genomförs regelbundet i kommunens skogar. Ett exempel är att röja sly, eller gallra ur mindre träd. Det gör vi för att skapa varierade skogar som är lätta att ta sig fram i. Ytterligare ett syfte är att ta tillvara värdefull virkesråvara, restaureringar samt frihuggning av grova träd.

Skötsel i tätortsnära skog

Tätortsnära skog är skog som ligger i anslutning till någon av våra tätorter, exempelvis Stadsskogen i Strängnäs. I tätortsnära skogsområden genomförs skötselåtgärder återkommande i de olika kommundelarna. Prioritering ligger på säkerhet och framkomlighet.

Skogsbruksplan och certifikat

Den kommunala skogen sköts enligt en grön skogsbruksplan, och är certifierad enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) och Forest Stewardship Council (FSC) via Grönt Paraply. Det innebär att skogsbruket ska vara långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Nedtagning av träd

Kommunen får många frågor om träd och lyssnar på alla synpunkter. Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla träd. För att ersätta en enda gammal bok och få samma mängd bladmassa krävs att 2 700 ungträd planteras.

Träd i naturmark lever i en dynamisk miljö som utvecklas och förändras hela tiden och kräver andra skötselinsatser. Här kan vi i större utsträckning tillmötesgå synpunkter när vi arbetar med naturmarken i området. Vid sådana fall gör vi en bedömning på plats utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets utseende och betydelse för den omkringliggande miljön.
  • Trädets skick.

Rapportera träd som utgör fara

Om du vill rapportera ett så kallat riskträd, det vill säga ett träd som direkt utgör en risk för människor eller fast egendom, är du välkommen att använda vår felanmälan. 

Övriga synpunkter på enskilda träd lämnas till stadsmiljöenheten på Teknik- och servicekontoret. Kontakta vårt kontaktcenter på 0152-291 00 så hjälper vi dig till rätt person.

Träd som är riskträd, men som efter vissa försiktighetsåtgärder bedöms kunna stå kvar ytterligare ett antal år, hålls under särskild uppsikt.

Vid händelser som kan innebära livsfara ska alltid polisen eller räddningstjänsten kontaktas på larmnumret 112.

Frågor och svar

På den här kartan har vi markerat kommunal mark med lila färg.

Barnkartan har barn i kommunen märkt ut platser för lek och utomhusaktiviteter som de tycker om. Klicka på träd-bilden för att se tips på skogar.

Ring kommunens kontaktcenter så hjälper dem dig vidare till rätt person. Teknik- och servicekontorets stadsmiljöenhet ansvarar för skötsel och underhåll av tätortsnära och detaljplanelagda skogar. Övriga kommunala skogar sköts av Samhällsbyggnadskontorets Mark- och exploateringsenhet.

Om du vill rapportera ett så kallat riskträd, det vill säga ett träd som direkt utgör en risk för människor eller fast egendom, kontaktar du vår felanmälan.

För att anordna en tävling i skogen behöver du tillåtelse av markägare. Om det är kommunal skog kontaktar du kommunens kontaktcenter som hjälper dig vidare till rätt person.

Du kan även behöva andra tillstånd, exempelvis från Polisen, länsstyrelsen och andra externa aktörer. Du har själv ansvar för att ta ansvar att ta reda på vilka tillstånd du behöver.

Ja. En karta över grillplatser hittar du på Barnkartan. Klicka på ikonen för grillplatser.

Det flera olika motionsspår att välja bland både i Mariefred, Strängnäs och Åkers Styckebruk. Här hittar du kartor och mer information om de olika spåren.

Ett annat tips är Aktivitetsrundan som ligger vid Stadsskogens motionsspår. Slingan är cirka en kilometer lång. Längs vägen finns tolv skyltar med olika rörelseutmaningar för barn och vuxna.

Ja. Det finns både kommunala naturreservat och Natura 2000-områden.

Naturreservat:

  • Tingstuhöjden naturreservat 
  • Naturreservatet Bresshammars hage

Natura 2000-omården:

  • Skolmästarhagen
  • Gorsingelund

Ja. I Stadsskogen i Strängnäs finns ett MTB-spår. Här kan du läsa mer om det spåret och andra möjligheter för cykling.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2022