Norra staden - en ny stadsdel

Områdets avgränsning

Strängnäs kommun tar fram en strukturplan för Norra staden som senare ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Strukturplanens uppgift

Syftet med en strukturplan är att skapa en helhetsbild över området gällande bebyggelse, vägnät och dagvattenhantering. Strukturplanen ska inte gå in i detalj utan visa de övergripande strukturerna och funktionerna.

Strukturplanen kommer vara ett vägledande dokument för framtida detaljplaner inom området.

Det här händer just nu

Vi arbetar med att ta fram en strukturplan, arbetet inleddes under våren 2023.

En strukturplan ska på ett övergripande sätt visa områdets gator och stråk, stadsrum och mötesplatser, byggrätter för bostäder, arbetsplatser, centrum- och servicefunktioner. Målet är att olika funktioner ska placeras så att det skapas sammanhang och ger maximal nytta för områdets och stadskärnans utveckling.

Dokumentet ska användas som ett vägledande underlag för stadsdelens framtida planläggning. Den är inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2024