Planprogram för Råcksta 2:1 "Kvarnberga", Åkers styckebruk

Programavgränsning

Just nu tar vi fram ett planprogram för Råcksta 2:1, "Kvarnberga" i Åkers styckebruk. Programområdet är ännu inte helt fastställt. Vi räknar med att programmet får en tydligare avgränsning när vi kommit längre i processen.

Läge

Området ligger öster om Åkers krutbruk, området benämns Kvarnberga.

Sammanfattning

Fastighetsägaren har inkommit med önskan om vidare utveckling av miljöer öster om Åkers krutbruk. Förvaltningen bedömer att det inkomna förslaget i stora delar följer de intentioner som kommunen beskriver i den aktuella fördjupningen av översiktsplanen för Åkers styckebruk. (Fördjupning av översiktsplanen, FÖP, för Åkers styckebruk antogs av kommunfullmäktige 2015-11-30).

Syfte

Avsikten med utvecklingen är att tillföra bostäder (modern trädgårdsstad) samt handelsetableringar.

På grund av områdets storlek och att vissa avvikelser finns i områdets avgränsning jämfört med tidigare beslutat planbesked bedömer förvaltningen att kommande detaljplaner bör föregås av ett detaljplaneprogram som beskriver projektet i ett större sammanhang och ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen.

Programmets mål är att klargöra förutsättningarna för både bevarande och utveckling inom området samt ge riktlinjer för det efterföljande detaljplanearbetet. Genom detaljplaneprogrammet får vi en helhetsbild av projektet och dess inverkan på området innan nya detaljplaner tas fram.

Vad händer just nu?

Arbetet med programmet har precis startat och vi är i en utredningsprocess.

Så snart vi har ett färdigt programförslag att presentera kommer vi att ha samråd med sakägare, allmänheten och andra för att få deras synpunkter. Tidsplanen är att samrådet ska hållas under 2024.

Ett detaljplaneprogram är ett steg inför en exploatering av något slag, där kommunens översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering ligger till grund. När programmet godkänts av kommunen ligger det till grund för kommande detaljplanearbeten. Utifrån varje delområde som pekas ut i programmet, så kommer sedan detaljplaner tas fram för eventuell bebyggelse. Ett program ger alltså i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2023