Planprogram för Gorsinge-Biskopskvarn-Grundbro, Strängnäs

Översiktlig karta

Just nu tar vi fram ett planprogram för Gorsinge-Biskopskvarn-Grundbro verksamhetsområde.

Geografiskt läge

Programområdet omfattar Gorsinge-Biskopskvarn-Grundbro verksamhetsområde i Strängnäs.

Syfte med arbetet

 • Undersök och skapa planmässig vägledning för framförallt tillkommande verksamhetsmark och logistik, i delar av programområdet.
 • Beskriv vilka konsekvenser en utbyggnad av området får för företag, människor, djur, natur och ekonomi.

Vad händer när?

 • 2023. Under stora delar av 2023 har förberedelser av olika slag genomfört. Exempelvis har uppdrag formulerats och beslutas. (Om du vill läsa protokollsutdrag och rapporter hittar du dem längst ned på sidan.)

Under perioden 15 januari – 1 februari 2024 genomfördes ett öppet hus där medborgare hade möjlighet att besöka kommunhuset för att lämna sina synpunkter om området.

Nu har materialet från öppet hus sammanställts och redovisats för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sammanställningen av alla skrivna synpunkter som lämnats in hittar du längst ner på ned här sidan (Sammanställning av synpunkter från öppet hus jan - feb 2024)

Materialet tas med i det vidare arbetet.

 • 2024: Under hela 2024 kommer det att vara fokus på att utreda olika aspekter att få information om förutsättningar, begränsningar och olika möjligheter. När utredningarna är klara kommer vi att påbörja programarbetet.
 • 2024: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2024 att inte avgöra en ansökan om förhandsbesked för att bygga en lokverkstad inom programområdet. Du kan läsa mer om beslutet i plusboxen längre ner på sidan under rubriken "Vanliga frågor".
 • 2025: När vi har utarbetat ett programförslag kommer vi att ha samråd med sakägare, allmänheten och andra för att få deras synpunkter. Samråd planeras för hösten 2025.
 • Om planprogrammet antas kan detaljplaner upprättas för de områden som eventuellt kan användas för verksamheter, anläggningar eller annat. Utarbetandet av detaljplanerna kommer att ha sin egen tidplan och följa sina egna processer. Här kan du läsa mer om hur detaljplaneprocessen går till.
 • Du är välkommen att mejla eller skriva brev till oss. Det går också bra att ringa kontaktcenter eller till samhällsbyggnadskontoret. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan. Märk ditt mejl, brev med MSN/2023:55 (projektets diarienummer).
 • Den formella processen med att arbeta fram ett planförslag har olika faser. Fasen där kommunen samlar in synpunkter kallas samråd. Den är planerad till hösten 2025.

Tidsplan för arbetet med planprogram

Initial fas

Utredningsfas

Programarbete

vår - höst 2023

höst 2023- höst 2024

vinter 2024 – höst 2025

•Uppdrag formuleras och beslutas

•Inspel och planering av utredningar

•Utredningar genomförs

•Programarbete: Förslag tas fram

Samråd

Samrådsredogörelse

Antagande

höst 2025

höst - vinter 2025

vinter 2025 - vår 2026

•Hålls med berörda, allmänheten, näringsliv, myndigheter, andra orgamisationer.

•Bearbetning av förslaget

• Slutproduktion och politisk antagandeprocess

 

Skapa en hållbar, innovativ och attraktiv utveckling av delar av området kring Gorsinge-Biskopskvarn-Grundbro för olika verksamheter och logistik, i ytterkant av Strängnäs tätorts sydligaste del.

 • Utifrån en hållbar samexistens med invånare och givna natur- och vattenförutsättningar.
 • Utvecklas med fossilfria transporter och klimatneutral energiförsörjning.
 • Framträdande sociala faktorer: hög tillgänglighet, hälsobefrämjande åtgärder och lokal kompetensförsörjning.

Området omfattar redan etablerade verksamheter, pågående detaljplaner för nya verksamheter och övergripande avsikter om att använda ytterligare mark för framtida verksamheter och logistikändamål.

Området ansluter till ställningstaganden i översiktsplanen från 2014, där ett sammanhållet område norr om E20 eftersöks. I programmet görs marktillägg vid Biskopskvarn i trafikmotets södra del. Centrala delar i området ingår även för att undersöka möjligheter till mer verksamhetsmark och för att skapa ett med sammanhållet programområde.

Grundbro inkluderas för att studera möjligheter till godsterminal, med eventuella industrispår, i enlighet med fördjupad översiktsplan för Strängnäs stad – Härad år 2009, men även för att undersöka möjligheter till mer verksamhetsmark i detta läge.

Områdesavgränsningen medför inte att all mark inom programområdet pekas ut för verksamheter. Tvärtom inrymmer området bland annat befintlig bostadsbebyggelse och natur- och vattenmiljöer, vilka behöver belysas och värnas i det fortsatta arbetet. Att andra sakintressen ingår i programområdet gör att fler viktiga förutsättningar kan belysas i olika utredningar och längre fram också få utrymme i vägledningen för markanvändningen och områdets funktion. Områdesavgränsningen är därför tilltagen för att kunna innefatta olika intressen som är kända i nuläget. Det finns möjlighet att ändra områdesavgränsningarna under arbetet utifrån att vi får ny kunskap från utredningar eller genom nya ställningstaganden senare i programarbetet.

Fastighetsägaren har presenterat en vision för utvecklingen av ett integrerat verksamhets- och logistikområde i den södra delen av Strängnäs tätort, med kopplingar till Åkers Styckebruk. På grund av områdets betydande storlek bör det uppfattas som en ny stadsdel inom Strängnäs stad och vara nära sammankopplat med befintliga system och funktioner i tätorten.

För att skapa en hållbar och attraktiv utveckling av området krävs en helhetsinriktad strategi från olika perspektiv. Området innehåller också känsliga miljöer som behöver identifieras och skyddas under den fortsatta processen.

Programmet kommer att tydliggöra förutsättningarna för både bevarande och utveckling inom området, samt ge vägledning och riktlinjer för det kommande detaljplanearbetet.

Vanliga frågor

Här presenterar vi svar på några frågor om området och processen. Om du har en annan fråga är du förstås välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Frågor om den aktuella planprogramsprocessen:

En ansökan om förhandsbesked för att bygga en lokverkstad har lämnats in till kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2024 att inte avgöra ansökan innan en helhetsplan för området har utarbetats. Nämnden vill avvakta med beslut för att undvika att nya komponenter i planprocessen komplicerar den övergripande bedömningen av programområdet. Därför har kommunen beslutat om anstånd med att avgöra ansökan.

(Om du vill läsa hela protokollsutdraget finns det som bifogat dokument längst ner på den här webbsidan)

Under den tidiga dialogen fick vi in många synpunkter. Det är vi glada och tacksamma för! Vi har nu sammanställt alla skrivna synpunkter som vi fått in. Du kan läsa dem i dokumentet längst ner på sidan. Det heter Sammanställning av synpunkter från öppet hus jan - feb 2024.

Om sammanställningen:

 • Vissa av synpunkterna hade skrivits under av flera personer. Dessa redovisas bara en gång.
 • Det här är en sammanställning av skrivna synpunkter som lämnats in. En del uppgiftslämnare hade använt vår enkät men inte skrivit någon text och är därför inte med i sammanställningen.

Det finns både synpunkter som är anonyma och synpunkter där uppgiftslämnaren har skrivit under med namn och kontaktinformation. Eftersom vi är i ett väldigt tidigt skede i processen kan vi inte lämna svar på frågor som handlar om ”hur kommer det bli på platsen X?” eller ”hur blir det med funktion Y?”.

Samråd

Samrådet för planprogrammet är beräknat till hösten 2025. Då kommer vi att ha hunnit göra många av utredningarna, och har därmed möjlighet att lämna svar inom flera områden. Vid samrådsskedet har kommunen tagit fram ett förslag till planprogram och också skriva svar på samrådssynpunkter. Samrådet sker med allmänheten och olika organisationer och myndigheter.

Boverkets webbsida kan du läsa mer om hur det går till att ta fram ett planprogram.

Hur eventuell tillkommande mark kan väntas användas vet vi inte i nuläget. Vi behöver utreda förutsättningarna för att bättre kunna ge svar på frågan. Kommunen påbörjar ett utredningsarbete för att undersöka hur marken kan användas.

Fastighetsägaren har presenterat en vision för utvecklingen av ett integrerat verksamhets- och logistikområde i den södra delen av Strängnäs tätort, med kopplingar till Åkers Styckebruk.

Områdesavgränsningen medför inte att all mark inom programområdet pekas ut för verksamheter. Tvärtom inrymmer området bland annat befintlig bostadsbebyggelse och natur- och vattenmiljöer, vilka behöver belysas och värnas i det fortsatta arbetet. Att andra sakintressen ingår i programområdet gör att fler viktiga förutsättningar kan belysas i olika utredningar och längre fram också få utrymme i vägledning för markanvändningen samt för områdets funktion.

Ärendet om eventuell utveckling av mer verksamhetsmark (med eller utan logistikanläggning) och ärendet om skyddsområde för vattentäkt är två olika frågor, men frågan om verksamhetsmarkens vara eller inte innebär bland annat att se om lokaliseringen är rätt, det vill säga, om den kan finnas på platsen utan att riskera vattentäkten.

Idag finns redan beslutade detaljplaner inom området för planprogrammet. Det innebär att det redan inom området finns mark som har en beslutad användning, exempelvis verksamhet eller bostäder.

Du kan använda Strängnäskartan om du vill kunna zooma in och ut, nedan presenteras en bild av hur det ser ut:

 • Röd: område för planprogramet Gorsinge - Biskopskvarn - Grundbro
 • Blå: redan beslutade detaljplaner
Karta

Eventuellt detaljplanearbete kan påbörjas efter det att planprogrammet antagits. Den preliminära tidsplanen för att besluta om planprogram är våren 2026. Planprogrammet ligger då till grund för förutsättningarna i detaljplanerna.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om planprogram antas. Inför att fullmäktige beslutar om frågan har den först behandlats i kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Den preliminära tidsplanen är att planprogrammet för Gorsinge- Grundbro- Biskopskvarn presenteras för kommunfullmäktige under våren 2026, men eftersom det är många utredningar som ska göras kan tidsplanen ändras beroende på vad de visar.

Generella frågor om planprogramsprocessen, detaljplaner med mera

I Sverige är det kommuner som beslutar om planprogram och detaljplaner, med andra ord: vilken typ av bebyggelse som får finnas inom ett visst område. Den här bestämmanderätten kallas det kommunala planmonopolet. Du kan läsa mer om planmonopol på Boverkets webbplats.

Planprogrammet är ett strategiskt dokument enligt plan- och bygglagen (PBL) som visar kommunens politiska vilja för utvecklingen av området. Planprogrammet blir vägledande för fortsatt planläggning och gestaltning av området.

Ett planprogram kan vara ett första steg i en detaljplanering. Programmet visar områdets avgränsning och anger de förutsättningar och mål som finns för planläggningen. Ett planprogram är vägledande för hur mark och vatten i ett område kan användas. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

När ett planprogram finns för ett område ligger det till grund för kommande detaljplanearbeten. Utifrån varje delområde som pekas ut i programmet, så kommer sedan detaljplaner tas fram för eventuell bebyggelse.

Här kan du läsa mer om hela planprocessen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2024