Fördjupning av översiktsplan för Åker

Fördjupad översiktsplan Åker

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Åker skall visa kommunens intentioner vad gäller mark- och vattenanvändningen för Åkers styckebruk med omnejd på 20-30 års sikt.

Planområde

Planområdet inrymmer Åkers styckebruks tätort samt område mellan tätorten och Läggesta station, blå markering i bild.

Planskede

Kommunfullmäktige antog planförslaget 2015-11-30.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020