Avgifter vård och omsorg

Summan av avgifterna för hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm och omvårdnad får inte bli mer än ett maximalt belopp enligt gällande taxa, så kallad maxtaxa.

Detta gäller såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och på korttidsplats. Maxtaxa är ett bestämt belopp som är lika i hela landet och kan ändras från år till år. För 2024 är maxtaxan 2 575  kronor/månad.

För att vi ska kunna beräkna din avgift gällande insatser inom vård och omsorg, behöver du fylla i och skicka in en inkomstförfrågan.

Trygghetslarm

Du som enbart har trygghetslarm i hemmet betalar högst 210 kronor per månad.

Vid installation av larm debiteras du en engångskostnad på 410 kronor.

Vid borttappad eller inte återlämnad larmutrustning debiteras du en kostnad motsvarande kommunens kostnad för återinköp.

Matdistribution

För dig som bor i ordinärt boende och har matdistribution är kostnaden 63 kronor per portion.

Hemsjukvård

Strängnäs kommun har beslutat att införa avgifter för hemsjukvård från och med 1 juli 2020.

Avgiften gäller för personer över 19 år till och med 85 år som får hembesök i ordinärt boende (eget hem) av legitimerad sjukvårdspersonal. Med legitimerad sjukvårdspersonal menas sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut, eller annan hemsjukvårdspersonal som är delegerad att utföra dessa insatser.

Avgiften är 200 kronor per månad. Avgiften för hemsjukvård ingår i kommunens högkostnadsskydd, maxtaxan, vilket innebär att den endast tas ut om det finns utrymme enligt socialtjänstlagens regler för beräkningar av avgifter.

Avgiften beräknas individuellt grundat på inkomst, boendekostnader samt eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Om du inte har andra insatser från kommunen behöver du lämna in en blankett för inkomstförfrågan för att en beräkning av betalningsutrymmet ska kunna göras.

Kostnader på särskilt boende och vistelse på korttidsplats

Vid korttidsvistelse och växelvistelse är kostnaden för mat 171 kronor per dygn, maxbelopp 4 560 kronor per månad.

I särskilt boende är kostnaden för mat 5 130 kronor per månad.

Hyra för lägenhet i särskilt boende varierar beroende på lägenhetens storlek och standard.

För hyran inom särskilt boende kommer räkningen
2 månader i efterskott om ditt hyresavtal är tecknat före
1 januar i 2023, det vill säga januari månads räkning kommer i mitten av mars med betalningsdatum 31 mars.

Om ditt hyresavtal är tecknat 1 januari 2023 eller efter kommer räkningen 1 månad i efterskott.

Övriga räkningar kommer 2 månader i efterskott.

Du som har lågt avgiftsutrymme kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten (PPM). Du som redan har bostadstillägg anmäler din nya hyra till PPM, telefon 0771-776 776.

Nedsättning av avgift

Nedsättning av avgift för omvårdnad kan fås för de månader då faktiska kostnader för dubbla hyror uppstår. Eftersom Strängnäs kommun fakturerar hyror för särskilt boende två månader i efterskott och hyran för en ordinär bostad vanligtvis betalas i förskott uppstår kostnad för dubbla hyror normalt sett bara under en månad. För denna månad kan nedsättning av omvårdnadsavgiften göras.

Överklagan av beslut angående avgifter

Du kan överklaga avgifter som omfattas av maxtaxan till Förvaltningsrätten. Exempel på avgift som du kan överklaga är hemtjänst, trygghetslarm och ledsagning.

Hur du överklagar framgår av det avgiftsbeslut du får när socialkontoret räknat fram din avgift.

Undrar du över något

Har du frågor som rör avgiften eller behöver ändra någon uppgift kontaktar du en avgiftshandläggare.
Har du frågor om insatser inom hemtjänst eller särskilt boende kontaktar du en biståndshandläggare. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024