Parkeringstillstånd

Du som har ett varaktigt funktionshinder, vilket medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas, enligt 8 § Trafikförordningen. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att hen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfärdas tillstånd bara om personen är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.

För passagerare som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd finns i trafikförordningen ett generellt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas.

Parkeringstillstånd beviljas efter individuell bedömning med utgångspunkt från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt trafikförordningen 13 kap 8 §.

Ansökan ska ske på särskild blankett. Läkarintyg och passliknande foto ska bifogas. Handläggningstiden är cirka 4 veckor.

Ansökningsblankett finns också att hämta i Kontaktcenter på kommunhuset i Strängnäs eller kan rekvireras från handläggaren.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024