Riskobjekt

Det finns anläggningar och verksamheter som vid en olycka kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö. För att förebygga och begränsa följderna av en sådan olycka finns flera olika lagar och förordningar, bland annat Sevesolagen, som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesolagen och kravnivåer

Lagen och förordningen om det man kan göra för att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor kallas "Seveso-lagstiftningen". Namnet kommer från staden Seveso i Italien där en stor kemikalieolycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga att liknande allvarliga olyckor inträffar.

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får, beror på mängden kemikalier som hanteras samt vilka risker som verksamheten medför. Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder som ska göras och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Inom Strängnäs kommun finns följande Sevesoanläggningar:

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn på farlig verksamhet utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är central samordnande myndighet för Seveso-regelverket, dock är det Länsstyrelsen som utför tillsynen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018