Toppbild

Personal- och politikeringång

Här kan du som är anställd eller förtroendevald i Strängnäs kommun logga in till ditt e-postkonto och till kommunens intranät. Alla webbläsare förutom Safari ska fungera.

 

Du loggar in via: http://intranet.strangnas.se

Länk till it-supporten: IT-support

 

Kommunal e-post och intranät

Samtliga förtroendevalda tilldelas en kommunal e-postadress och får åtkomst till Strängnäs kommuns intranät.

Detta syftar bland annat till att effektivisera den kommunala nämndadministrationen och underlätta kontakten mellan medborgare och politiker.

Som förtroendevald ansvarar du för att regelbundet öppna din e-postinkorg och vidarebefordra eventuella allmänna handlingar till den egna nämnden/myndighetens registrator för registrering.

Har du IT-problem?
Här kan du få hjälp genom självhjälpsportalen -->

Arvodesbestämmelser

Strängnäs kommun betalar ut arvoden och ersättningar för kostnader som förtroendevalda har i och med sina uppdrag. Arvoden är en frivillig förmån som kommunen valt att betala till vissa förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Ersättningar för förtroendevaldas kostnader för bilresor, barnpassning, vård av familjemedlemmar, förlorade arbetsinkomster m.m. måste kommunen betala ut enligt reglerna som finns i kommunallagen.

Utbetalning av arvode för närvaro vid protokollförda sammanträden sker per automatik.

Arvode för andra aktiviteter (t.ex. kurser och konferenser) måste den förtroendevalde själv begära genom att lämna ifyllda blanketter till respektive sekreterare.

Arvodesreglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15 och senast reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31

 

Blanketter och mallar

Arvoden
Arvodesblankett - rapportering av enstaka sammanträden eller aktiviteter
Intyg för förlorad arbetsinkomst vid förtroendeuppdrag
Blankett för insättning av arvode på eget bankkonto ( inlämnas till bankkontor )
Reseräkning/traktamente vid resor utanför kommunen

Sammanträden
Mall för skriftliga yrkande vid sammanträden

Politisk organisation
Anmälan av gruppledare för respektive politiskt parti

Ny förtroendevald
Anmälan av nyvalda till valberedningen

Blankett för ny förtroendevald

Uppdaterad 2017-09-15 av Stabsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >