Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll till politiska organ i Strängnäs kommun.

Anslagstavlan

På anslagstavlan kan du se när nästa sammanträde äger rum och vilka ärenden som kommer att behandlas. Läs mer på sidan Kommunal anslagstavla.

Kommunens nämnder

Kallelser och protokoll för politiska organ i Strängnäs kommun hittar du på varje enskilt organs sida. Du kan följa vilka frågor som beslutats vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden.

Kontakt för utlämnande av allmänna handlingar

Protokoll äldre än 2 år

Om du vill se protokoll som är äldre än två år. Kontakta ansvarig registrator.

Kommunstyrelsens diarium:

kommunstyrelsen@strangnas.se

Nedanstående organ tillhör kommunstyrelsens diarium.

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Valberedning

Barn- och utbildningsnämndens diarium

barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se

Kulturnämndens diarium

kulturnamnden@strangnas.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens diarium

msn@strangnas.se

Socialnämndens diarium

socialnamnden@strangnas.se

Teknik- och fritidsnämndens diarium

teknikochfritidsnamnden@strangnas.se

Valnämndens diarium

valnamnden@strangnas.se

Överförmyndarnämndens diarium

Strängnäs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd
tillsammans med Eskilstuna kommun. Nämndens praktiska arbete sköts av
Eskilstuna kommun och därför finns nämndens kallelser, handlingar och protokoll
på deras webbplats.

Överförmyndarnämnden Eskilstuna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2024