Information om coronaviruset

Här hittar du den senaste informationen kring coronaviruset (covid-19) och hur det påverkar kommunens verksamheter. Informationen på sidan uppdateras löpande.

(Senast uppdaterad 8 april kl 14.00)

Strängnäs kommun följer Region Sörmlands smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset (covid-19).

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här kan du läsa mer om hur våra kommunala verksamheter påverkas och hur vi hanterar situationen.

Strängnäs kommun har beslutat att aktivera kommunens krisledningsorganisation. Det innebär att kommunen har en stab där tjänstepersoner inom olika kompetenser samlas och arbetar specifikt med coronaviruset (covid-19). Genom stabsarbetet får kommunen en överblick över läget i hela kommunen och hur det utvecklas för elever, brukare och andra grupper, och för våra egna medarbetare.

Syftet med krisledningsstaben är att bedriva operativ krisledning: ha den övergripande bilden av läget, hålla ihop förvaltningens arbete, kunna fatta snabba beslut och planera omfall.

Ordinarie verksamhet ansvarar för sina verksamheter och utför ordinarie arbete samt fattar beslut.

Målbilden är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.
 •  

Kommunen har inte aktiverat krisledningsnämnden, som är en politiskt tillsatt nämnd som träder in vid extraordinära händelser.

Kommunen agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Utifrån dessa gör vi lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs. Kommunen har också regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen och berörda myndigheter.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Från och med den 20 april erbjuds Thomasgymnasiets elever som har fjärrundervisning att hämta lunch på några av skolrestaurangerna i våra kommunala skolor.

För elever som är skrivna i andra kommuner kommer särskild information.

Tid och plats

 • Avhämtning varje dag mellan klockan 11.15 – 12.45
 • Åkerskolan, Stallarholmskolan, Mariefredsskolan och Vasaskolan

Det här gäller:

 • Lunchen måste beställas i förväg senast tisdagen den 14 april. Det görs via länken Lunchbeställning i Quiculum.
 • Ta med en egen matlåda för avhämtning.
 • Kontakta kökspersonalen så att de kan bocka av eleverna i listan.
 • Håll avstånd i kön för att inte smitta andra eller bli smittad själv!

Strängnäs kommun har beslutat att stänga Åkersbadet och Thomasbadet för allmänheten. Även omklädningsrum i idrottshallar- och idrottsanläggningar kommer att vara stängda från och med 6 april.

Läs mer i nyheten Kommunens badhus stänger tillsvidare.

Kommunen har beslutat att införa besöksförbud på kommunens boenden. Det gäller särskilda boenden, äldreboenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS. Besöksförbudet gäller från och med 18 mars till dess att annat meddelas.

Kommunen har även fattat beslut att stänga dagverksamhet demens. Beslutet att stänga gäller från och med 30 mars tills annat meddelas.

Bakgrunden till beslutet är att vi behöver ta särskild hänsyn till riskgrupperna.

Kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning sköter sedan 18 mars all undervisning på distans.

Elever och personal får information via kommunens lärplattform.

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan. Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via lärplattformen.

Om ditt barn har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga förkylningsymtom) ska barnet inte vara i förskolan eller skolan. Detta gäller oavsett om barnet varit i riskområde eller inte.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp hör av dig till sjukvården för rådgivning.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens nya direktiv gällande kollektivtrafik uppmanar Sörmlandstrafiken alla skolelever som har möjlighet att gå eller cykla till skolan att göra det.
De elever som är beviljade skolskjuts reser som vanligt.

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och evenemang. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 besökare.

Det innebär att evenemang med 50 besökare eller fler är just nu inte tillåtna i Sverige för att förhindra smittspridning. För evenemang med färre än 50 besökare följer vi rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. De kan komma att ändras efter hand.

Besök inte evenemang om du tillhör en riskgrupp eller känner dig sjuk!

Du hittar alla evenemang i vår evenemangskalender.

 • Vid inställt evenemang där Strängnäs kommun är arrangör ersätts biljetterna fullt ut.
 • Vid evenemang där någon annan är arrangör hänvisar vi till dem.

Hör av dig till kulturproduktion@strangnas.se med dina frågor om biljetter eller evenemang.

Spridningen av coronaviruset har drabbat många företagare hårt. Kommunen har därför tagit fram ett paket med åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare.

Läs mer i nyheten Strängnäs kommuns åtgärder för att underlätta för företagen.

Vi har också samlat information och länkar för dig som är företagare i Strängnäs kommun.

Läs mer på sidan Information om coronaviruset för företagare.

Spridningen av coronaviruset har påverkat och kommer påverka det lokala föreningslivet på flera sätt. Kommunen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för föreningarna.

Läs mer i nyheten Ågärder för att underlätta för föreningslivet.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga förkylningssymtom, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Du kan också göra ett självtest på Region Stockholms webbplats.

Om du har frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Skydda dig och andra från smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta.

Kommunen agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Utifrån dessa gör vi lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

Här är en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits:

 • Kommunens äldreboenden, LSS- och andra särskilda boenden samt dagverksamhet demens stänger för besök.
 • Undervisning för gymnasieskolorna och vuxenutbildningen sker på distans.
 • Kommunens badhus har stängt för allmänheten. Även omklädningsrummen på kommunens idrottsanläggningar hålls stängda.
 • Kommunens krisledningsorganisation har aktiverats.
 • För att minska risken för smittspridning rekommenderar kommunen de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån, om verksamheten tillåter det.
 • Kommunen uppmanar också sina medarbetare till digitala möten.

De kommunala grundskolorna och förskolorna arbetar på flera sätt för att minska risken för smittspridning. Här är några av de åtgärder som förskolorna och skolorna gör:

 • Informerar vårdnadshavare om att barn och elever som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga förkylningsymtom) ska stanna hemma.
 • Pratar med eleverna om god handhygien.
 • Städning av skolans lokaler har utökats.
 • I matsalen ser personalen till att barnen tvättar händerna innan de kommer till matsalen och att de inte trängs eller står för nära varandra i kön. Skolmatsalarna har också skärpt hygienrutinerna för ta-bestick och mängden mat i serveringskärlen så att dessa kan bytas ofta.
 • Skolorna undersöker också möjligheterna att sprida ut eleverna mer i lokalerna.

Kommunen har beslutat att införa besöksförbud på kommunens boenden. Det gäller särskilda boenden, äldreboenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS. Personal inom omsorgen har också fått särskild information om att inte gå till jobbet om de känner sig sjuka.

Om en patient konstaterats vara smittad av covid-19 är det smittskyddsläkaren i Region Sörmland som fattar beslut om åtgärder i samband med smittspårning.

Sekretess gäller på samma sätt som vid andra sjukdomar. De som berörs av eventuella åtgärder kommer att bli kontaktade och få enskild information. Smittspårningen är reglerad i smittskyddslagen.

Region Sörmland lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Läs mer på Region Sörmlands sida om coronaviruset.

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19 (coronaviruset). Den informationen omfattas av sekretess.

Kommunens grundinställning är att bedriva grundskola så normalt som möjligt tills myndigheterna ger oss råd att inte göra så. Det innebär i korthet:

 • Är eleven frisk ska eleven vara i skolan även om det finns anhörig hemma som är sjuk.
 • Är eleven sjuk ska eleven vara hemma.
 • Eleven ska stanna hemma så länge eleven har symptom och ytterligare två dagar efter tillfrisknandet.
 • Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp hör av dig till sjukvården för rådgivning.

Kommunen har bedömt att vårdnadshavare som är permitterade från sitt arbete har samma rätt till barnomsorg som innan permitteringen (eftersom man som permitterad fortfarande är anställd). Det innebär att ditt barn kan fortsätta att vara på förskolan eller fritids precis som vanligt.

Om din arbetssituation har förändrats och du vill att ditt barn endast går 15 timmar per vecka så måste du anmäla detta via e-tjänsten för förskola och fritids.

Mer information om regler för barnomsorgen finns på sidan Avgifter och regler.

Kommunen kan, efter utredning, säga upp en plats på förskola eller fritidshem om platsen inte har nyttjats på två månader utan giltigt skäl. Men under rådande omständigheter har kommunen bedömt att om man håller sitt barn hemma med anledning av coronaviruset (covid-19) så är det ett giltigt skäl och platsen kommer inte att sägas upp. Däremot måste du som vårdnadshavare fortfarande betala för platsen även om den just nu inte utnyttjas.

Mer information om regler för barnomsorgen finns på sidan Avgifter och regler.

Information till vårdnadshavare skickas precis som vanligt via kommunens lärplattform.

Många äldre och andra riskgrupper eller sjuka är isolerade i hemmet och kan behöva hjälp med att handla, koppla upp sig till olika tjänster på nätet eller göra enklare ärenden.

 • Det finns olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster som anpassas efter dina behov. Socialkontoret har listat lokala företag som jobbar med hushållsnära tjänster, och som ger dig rätt till RUT-avdrag.
  Du hittar listan på sidan om hushållsnära tjänster här.
 • Du som har ansökt om och fått bistånd med hemtjänst i hemmet får det fortsatt så länge du har behov eller önskar det.
 • Du som inte har ansökt om bistånd genom hemtjänst eller annan tjänst kan självklart ansöka om det. Ansökan behandlas av biståndshandläggare som vanligt.
  Läs mer om olika stöd och hur du ansöker här.

Frivilliga krafter

Här är en lista med ett antal frivilliggrupper som kan hjälpa till med att handla mat, hämta varor på apoteken eller liknande:

Så kan du bidra

Det är många som hör av sig till kommunen och vill hjälpa till på olika sätt. Här tipsar vi om några sätt som du kan bidra.

Medarbetare inom äldreomsorgen

Vi söker timvikarier

Vi söker extra personal till kommunens äldre- och funktionshinderomsorg.

Tillsammans

Så kan du hjälpa andra

Här är tips till dig som vill hjälpa äldre och andra riskgrupper.

Så hanterar du barns oro kring coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn.

Barn i rullstol pratar med läkare

Så pratar du med barn

Experter på BRIS tipsar om hur du som vuxen kan prata med barn om corona.

Corona

Frågor och svar om corona

BRIS har tagit fram en lista med frågor och svar för barn som känner oro.

Mer information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till organisationer och ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanställt en sida med information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning och en lista med frågor och svar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Kommun och politik