Läggesta stationsområde

Läggesta station, perrong Mälartåg

Vi ha påbörjat ett arbete med att planera utvecklingen av området kring Läggesta station. Syftet med detaljplanen är att skapa en mer levande miljö kring stationen. Det ska finnas utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus.

Beskrivning av området

Läggesta är centralt beläget i Marielundsområdet, där det tillsammans med intilliggande Stora Sundby och Lotorp kommer att finnas cirka 3000 hushåll när redan gällande detaljplaner inom området är utbyggda.

Det här händer just nu

Under september och oktober 2022 genomförde vi medborgardialoger, dels på plats i Läggesta men vi träffade även barn och ungdomar från flera olika skolor, alla som ville fick tycka till om vad de ville ha på platsen. Under dialogerna fick vi in många förslag och hade givande diskussioner .

I det fortsatta arbetet tar vi nu fram fler utredningar för området, till exempel bullerutredning, geoteknik och naturvärdesinventering. Resultatet av utredningarna, tillsammans med de inkomna förslagen från medborgarna och förstudien kommer att forma det förslag till detaljplan som ställs ut för samråd under 2024. Även under samrådstiden kommer vi ta emot synpunkter på förslaget.

Karta över området Läggesta

Bild: Läggesta är markerat med röd gränslinje. Bilden visar även detaljplanerade områden i närheten. En del av Södra Årby kallas för ”Läggesta Park” av exploatören.

Förslag till möjlig framtidsbild

En förstudie har tagits fram för Läggesta stationsområde. Den 27 april 2022 tog kommunstyrelsen beslut om att detaljplanearbetet ska utgå från förstudiens vision och inriktning.

I förstudien beskrivs att Läggesta även fortsättningsvis kommer att vara en kollektivtrafiknod, men att området också behöver innehålla handel, verksamheter, mötesplatser och centrumkvaliteter för att komplettera övriga Marielundsområdet. Utbudet i Läggesta ska vara i mindre skala och ska komplettera Mariefreds och Åkers styckebruk. Området ska anpassas så att befintliga stadskärnor även i framtiden är levande och vitala. 

Hela förstudien finns publicerad på sidan för detaljplanen (gul knapp nedan).

Under arbetet med att utveckla området kommer invånare, företagare, föreningar och andra intressenter att få lämna synpunkter.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2023