Marielund 1:3 och del av Åkers-Järsta 1:7 "Läggesta stationsområde"

En ny detaljplan för området runt Läggesta station ska tas fram, syftet är att området ska få en mer levande miljö.

Planens läge:

Planområdet är beläget vid Läggesta station i Mariefred, i Strängnäs kommun.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

En medborgardialog och en dialog med barn och ungdomar genomfördes under september och oktober 2022 och i januari 2023. Detta för att samla in tankar och för att få veta hur området runt Läggesta station borde utvecklas framöver. Nu sammanställer vi de inkomna förslagen och de kommer att användas i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Nästa steg i processen blir samråd, under det skedet finns återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vi planerar att genomföra samrådet under under 2024.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2023