Avfall från avlopp och torrtoaletter

I det enskilda avloppet bildas det slam som samlas upp i en slamavskiljare, sluten tank eller i ett minireningsverk. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa slamtömning i tillräcklig omfattning för att avloppsanordningen ska behålla sin funktion.

Hämtningsintervall

Du kan beställa slamtömning på SEVAB:s hemsida, eller via deras kundservice 0152-460 50.

Enligt renhållningsföreskrifterna för Strängnäs kommun gäller följande intervall för hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar:

  • Permanentboende - minst en gång per år.
  • Fritidsboende - minst en gång vartannat år.

Förlängt hämtningsintervall

Om du vill ha förlängt hämtningsintervall måste du göra en ansökan till miljöenheten. För att miljöenheten ska kunna lämna tillstånd till förlängt hämtningsintervall måste det finnas särskilda skäl för detta. För mer information om förlängd hämtningsintervall för fosforbindande material, se informationsblad nedan. Avloppsanordningen måste även ha tillståndsprövats av miljöenheten. Senast tre månader innan nästa ordinarie slamtömning behöver miljöenheten ha din ansökan.

Eget omhändertagande av slam och latrin

Om du själv vill ta hand om slam, latrin, urin eller annat avfall från din avloppsanordning eller torrtoalett, till exempel genom kompostering, behöver du lämna in en ansökan om tillstånd till miljöenheten.

Ett tillstånd till eget omhändertagande av avfall från avloppsanordningar är giltigt i upp till 10 år.

Installation av torr- eller förbränningstoalett

Om du planerar att installera en torr- eller förbränningstoalett ska du göra en anmälan.

Uppehåll i hämtning av slam och övrigt hushållsavfall

Om din fastighet inte används och ingen vistas på fastigheten under en period av minst sex månader, eller hela hämtningsperioden för fritidshus, kan du beviljas uppehåll i hämtningen av slam och hushållsavfall. Uppehåll kan medges för en sammanhängande period på högst två år. Försäljning eller renovering är inte godkända anledningar till uppehåll.

Begäran om uppehåll i hämtning av slam och övrigt hushållsavfall handläggs av SEVAB. Ring 0152-46050 för att komma i kontakt med deras Kundservice.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2024