Klimat, miljö och hållbarhet

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Här berättar vi mer om vad som händer i vår kommunen och vad som styr vårt dagliga hållbarhetsarbete i Strängnäs kommun.

Det händer i vår kommun

Webbutbildning - Klimatredovisa och sätt vetenskapliga klimatmål

Det blir allt viktigare och vanligare för företag och organisationer att klimatredovisa. Nu bjuder Strängnäs kommun in till mini-utbildning om att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser och hur du sätter klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller. Välkommen!

 • Tid: 4/10 kl. 14-16
 • Plats: Microsoft Teams
 • Anmälan: Mejla hallbarhetsfunktionen@strangnas.se
 • Utbildare: Göran Erselius, analyschef och specialist på klimatredovisning på konsultbyrån 2050

Utbildningen vänder sig främst till våra kommunala bolag samt större företag i kommunen. Även mindre företag kan låta sig inspireras av metodiken för att göra enklare klimatberäkningar och ni är förstås lika välkomna.

Greenhouse Gas Protocol

(GHG-protokollet) är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Den har tagits fram för att underlätta organisationers redovisning av växthusgasutsläpp samt för att göra klimatredovisning mer transparent, konsekvent och jämförbart organisationer sinsemellan. Protokollet delar dessutom in utsläppen i olika scope, vilket underlättar jämförelse ytterligare.

Science Based Targets Initiative

SBTi är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller som är framtagna i IPCC och av IEA. Grunden för att kunna sätta ett SBT-mål är att man har gjort ett gediget arbete med att inventera sina utsläpp i hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocol. Att sätta målet är ett arbete där högsta ledningen bör involveras för att kunna välja bland annat ambition, start- och slutår och att förankra styrning mot målet, som ska ha ett slutår 5–15 bort i tiden.

Agenda för dagens mini-utbildning

 • Kort introduktion klimatfrågan –> temperaturmål -> utsläppsmål (SBT) -> Behöver känna till utsläppen (GHG-protokollet)
 • GHG-protokollet (bakgrund, scopen, redovisning)
 • SBT (bakgrund, koppling till GHGP, metoder, process)
 • Frågor

Någonstans i mitten tar vi 5-10 min paus.

Två exempel på skolprojekt från våren 2022

Detta styr kommunens hållbarhetsarbete

Agenda 2030

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och globala målen ger en mer detaljerad plan för vad vi måste åstadkomma.

Läs mer om vårt arbete utifrån de 17 globala målen.

Flerårsplan

Agenda 2030 ska ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv ständigt vara en tydlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunkoncernen. Så står det i flersårsplanen för 2022-2024 som är kommunens övergripande styrdokument.

Flersårsplanen för 2022-2024 , 1 MB.

Klimat- och energiplan

Förutom flerårsplanen är klimat- och energiplanen ett viktigt styrdokument. Planen ska säkerställa att vi når kommunens mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.

I planen finns mål formulerade inom följande fem fokusområden:

 • Hållbara transporter och resor
 • Klimatsmart mat
 • Hållbar konsumtion
 • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
 • Lokal förnybar energiförsörjning

Klimat- och energiplanen finns i en kort-version där du lätt kan identifiera de olika målen och även se vad du själv kan bidra med.

Sammanfattning av klimat- och energiplanen , 19 MB.

Övriga styrande dokument

Det finns flera styrande dokument som på olika sätt reglerar hur vi som kommun ska arbeta för ett mer hålllbart samhälle.

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Definition av hållbarhet, FN:s rapport "Vår gemensamma framtid".

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022