Räkna ut din klimatpåverkan

Hur påverkar din livsstil klimatet? Vad kan du göra för att minska dina utsläpp? Ta hjälp av ett klimattest! Här finns några exempel.

Vi i Sverige konsumerar betydligt mycket mer än vad vår planet klarar av. Vår överkonsumtion leder till att skogar huggs ned, vatten förorenas, haven fylls av plast, växt- och djurarter utrotas och växthuseffekten ökar.

Om alla levde som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra planeter. En genomsnittlig svensk ger upphov till drygt åtta ton koldioxidekvivalenter. I till exempel Afrika och Mellanöstern är motsvarande siffra 1,7 ton.

Att bli medveten om sin egen klimatpåverkan kan inspirera till att ändra sitt beteende och minska sina utsläpp. Det finns fler digitala verktyg för att ta reda på sin klimatpåverkan - här är några av dem.

Vad är en koldioxidekvivalent?

Växthusgaser är ett samlingsbegrepp för flera gaser, där vissa gaser har en starkare uppvärmningspotential än andra. Vid sammanställning används koldioxidekvivalenter som gemensam enhet.

Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023