Personuppgifter i Strängnäs kommun

Här hittar du allmän information om hur Strängnäs kommun hanterar personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.

Ansvar för personuppgifter

Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på respektive kontor och avdelning som lyder under de politiska organen.

Kommunen har även ett dataskyddsombud, vars uppgift bland annat är att kontrollera att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Du når kommunens dataskyddsombud via dataskyddsombud@strangnas.se

Ändamål för behandling

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vår webbplats, så lagras dina personuppgifter i syfte att Strängnäs kommun ska kunna handlägga ditt ärende eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Personuppgifter vid ansökan om arbete

Strängnäs kommun behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till  kommunen. Personuppgifterna behandlas för att kommunen ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i kommunens myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Utlämning av personuppgifter

Under behandlingen av ditt ärende kommer dina personuppgifter att hanteras av berörda handläggare.

Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess och får då inte lämnas ut till allmänheten.

Information om offentlighetsprincipen

Rätt att begära registerutdrag och ändringar

Du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Strängnäs kommun. Begäran kan skickas i form av e-post till den nämnd du vill få information från, eller till kommunens gemensamma e-postadress kommun@strangnas.se

Kontaktuppgifter till nämnderna

Du kan också efterfråga informationen i kommunhusets kontaktcenter. För att vi ska kunna behandla din begäran måste du dock legitimera dig, så även om du skickar din begäran via e-post kommer du att behöva visa din legitimation i kommunhusets kontaktcenter.

Ett tredje alternativ är att via vanlig post skicka in en skriftlig ansökan som är egenhändigt undertecknad.

På sikt kommer vi att erbjuda en e-tjänst där du kommer att kunna legitimera dig samtidigt som du begär ut informationen från Strängnäs kommun.

Om du anser att de lagrade uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga eller på annat sätt strider mot dataskyddslagstiftningen (GDPR) kan du begära rättelse, radering eller begränsning – eller göra invändningar mot behandlingen - hos den nämnd som behandlar uppgifterna. Skulle du inte vara nöjd med det beslut som fattas med anledning av din begäran kan du överklaga. Du kan förstås också lämna synpunkter till dataskyddsombudet.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2023