Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett beslut den inte får göra så kan du överklaga det beslutet.

Allmänna kommunala beslut

Du kan överklaga beslut genom att begära en så kallad laglighetsprövning. Alla som är folkbokförda, äger en fastighet eller betalar kommunalskatt i Strängnäs kommun har rätt begära laglighetsprövning. Vissa beslut överklagas på annat sätt, det kan du läsa mer om i avsnittet nedan.

Din begäran om laglighetsprövning skickar du till Förvaltningsrätten i Linköping. Du måste ange vilket beslut det handlar om och varför du tycker att det är olagligt.

Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs att protokollet över beslutet justerats. Detta kan du se på kommunens anslagstavla.

Vid laglighetsprövning kan domstolen bara pröva om beslutet ska upphävas eller om det ska gälla. Domstolen kan alltså inte ändra beslutet.

Förvaltningsrätten i Linköping

 Box 406
581 04 Linköping
Tel. 013-25 10 00
Fax 013-25 11 40
E-Post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se


Beslut som rör dig själv

Är du inte nöjd med ett beslut som rör dig personligen, som t. ex. ett beslut om bygglov, så har du ofta rätt att överklaga det. Vi måste alltid informera dig om hur du gör för att överklaga beslutet.

Den allmänna regeln är att du skickar din överklagan till den nämnd som fattat beslutet. Du måste också skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

Detaljplaner

Efter antagande kan detaljplanen överklagas. Skrivelsen skickas till Strängnäs kommun som skickar vidare till Mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. För att ha rätt att överklaga ska man vara berörd av detaljplanen och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda av kommunen. Tiden för överklagande är tre veckor från dess att kommunen tillkännagivit beslutet på kommunens anslagstavla.

Läs mer om överklagande på Boverkets webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024