Brobygget - kommunens värdegrund

Brobygget är det namn och den symbol vi i Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Dem ska vi luta oss emot när vi utvecklar oss själva, våra verksamheter och Strängnäs kommun.

Brobygget är vår vägvisare i det dagliga arbetet

Värderingarna och principerna ger oss som arbetar i Strängnäs kommun gemensamma metoder, arbetssätt och språk som blir ett stöd i våra olika vägval och i de beslut vi behöver ta när vi löser våra problem i vardagen. Brobygget fungerar på så vis som vår vägvisare.

Brobygget ska användas av alla, chefer och medarbetare, i det dagliga arbetet för att hitta förbättringsområden och utforma nya arbetssätt som skapar större nytta för våra invånare och brukare. 

Brobyggets olika delar

Här kan du läsa mer om de olika delarna i brobygget:

Brobygget

Alla kan göra rätt och lika.

 • Det ska vara enkelt för våra medborgare och brukare att göra rätt. Kontaktvägarna in till kommunen ska vara tydliga, digitala tjänster ska vara lätta att använda.
 • Ju enklare arbetssätt vi skapar, desto större trygghet i vårt arbete. Vi synliggör vad vi gör, vilka roller som finns och hur ansvar fördelas i arbetet.
 • Om alla gör lika och det är lätt att göra rätt, blir det lättare att upptäcka när saker inte blir som vi vill. Därmed synliggör vi våra problem och det som inte fungerar optimalt.

Länkande ledarskap innebär att vi kopplar ihop helheten med delarna.

 • Som ledare präglas du av tillit: du är prestigelös, lyfter fram och uppmuntrar medarbetarnas initiativ. Du agerar som förebild och lever som du lär. Samtidigt som du leder med tillit och delaktighet, så visar du med tydlighet vägen mot målet.
 • Din förmåga att vara ett stöd till medarbetarnas egen utveckling är starkt kopplat till hur väl du lär känna alla medarbetare och den närhet du har till verksamheten. Du är tydlig med att sätta värdet för medborgaren och brukaren i första rummet.
 • Du formulerar tydliga, utmanande och realistiska mål och har skapat rutiner för täta uppföljningar som ger förutsättningar till nytt lärande. I ditt ledarskap lyfter du fram betydelsen av att skapa arbetsglädje och en god arbetsmiljö där arbetslagets samlade styrka att stödja varandra sätts i fokus.
 • Du synliggör det ni gör bra och uppnår. Ger positiv och konstruktiv feedback kontinuerligt som en naturlig del i arbetet.

Medarbetarskap är ett gemensamt åtagande. Alla är vi medarbetare, somliga med ett ledaransvar.

 • Tillitsfulla relationer mellan ledaren och medarbetaren leder i regel till att medarbetaren uppvisar ett bra medarbetarskap och medledarskap. För att medarbetarna ska vara både motiverade till och ha möjlighet att uppvisa ett gott medarbetarskap så krävs givetvis goda förutsättningar. När något inte fungerar tillfredsställande så är det av största vikt att var och en tar ansvar för att uttrycka det till varandra och tillsammans hitta lösningar för att komma vidare.
 • Vi gläds åt varandras framgångar och visar omtanke om kollegor. Vi involverar varandra i arbetet och delar med oss av vår kompetens.
 • Vi tar ansvar för arbetsuppgifterna genom att vara kvalitetsmedvetna, ta initiativ, tänka nytt och satsa lite extra när det behövs. Vi tar ansvar gentemot arbetsgivaren genom att respektera strategiska beslut, vara en intern ambassadör och förstå sin roll i ett större perspektiv.

Vad skapar värde för medborgaren?

 • Vi som arbetar i Strängnäs kommun finns till för medborgaren. En viktig framgångsfaktor är att kunna se saker genom medborgarens
  ögon och låter deras behov styra vårt sätt att arbeta.
 • Dialog och kommunikation är nyckelord för oss. Genom dialog tar
  vi reda på vad medborgarna och brukarna vill, tycker och tänker.
  Vi är tydliga med vad de kan förvänta sig av oss. Genom kommunikation återkopplar vad vi gör och delger våra resultat på ett tydligt sätt.
 • Vårt sätt att arbeta med förbättringar i små steg och sakta men säkert
  öka kvaliteten är hållbart över tiden.
 • Vår kommun ska präglas av tillit och vår utgångspunkt är att motorn i utvecklingen är medarbetarna själva.
 • Vi är uthålliga och orkar ha ett långsiktigt perspektiv på vårt arbete.
  Vi vågar fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt men som skapar
  förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet.

Var är vi? Vart ska vi och hur tar vi oss dit?

 • Svaret på frågorna ska vara ett stöd för oss när vi tydliggör vad vi vill uppnå. Att formulera våra viktigaste mål synliggör även vad våra medborgare kan förvänta sig av oss.
 • Vi behöver bryta ner våra långsiktiga mål i delmål och konkretisera
  dem till dagliga aktiviteter. På så sätt blir det också lättare att följa upp och stämma av att vi är på väg åt rätt håll.
 • Det är ledarskapets ansvar att tydliggöra riktningen. Samtidigt är det medarbetarens kompetens och engagemang som kommer att ha en avgörande betydelse för hur vi lyckas nå våra mål.
 • Det är när vi synliggör resultaten och utvecklingen för varandra
  som vi skapar förutsättningar för fortsatt dialog.

Vi visar respekt mot varandra och dem vi är till för.

 • Hur vi bemöter varandra, och dem vi är till för, i de dagliga kontakterna har en avgörande betydelse för upplevelsen av kvaliteten på våra tjänster. Vi ser och är engagerade i hur våra medborgare och brukare har det.
 • Vi förstår att behoven är olika från person till person och skapar
  engagemang och förståelse genom att leva oss in i deras situationer. Det ger oss en djupare medkänsla och vår empatiska förmåga växer.
 • Vi ser olikheter som en tillgång, vare sig det handlar om personliga
  egenskaper, ålder, etnicitet, sexuell läggning, kön med mera.
 • Vi lyssnar aktivt och bryr oss om varandra och visar ömsesidig
  respekt.

Vi är tydliga i vårt agerande, i vårt förhållningssätt och vi visar tillit till varandra.

 • Vi har tydliga och kommunicerbara mål som synliggör kopplingen
  mellan den politiska viljeinriktningen och vårt förbättringsarbete.
 • De vi är till för är alltid i fokus i vårt dagliga arbete och när vi fattar beslut. Vi ställer tydliga krav på varandra och klargör ömsesidiga förväntningar gentemot medborgare och brukare.
 • Vi säkerställer kvaliteten och effektiviteten i våra tjänster genom att
  tydliggöra vem som ansvarar för vad. Vi är noga med att hålla våra tidplaner och löften.
 • Våra processer är synliggjorda och det finns en logik och klarhet i vad var och en ska göra för att vi tillsammans ska uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vi har ordning och reda på våra arbetsplatser och det är lätt för en ovan att komma in i arbetet.

Vi utvecklar individen, verksamheten och samhället.

 • Kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar finns hos medarbetarna i verksamheterna, liksom kunskapen om hur vi bäst löser våra problem och utvecklar våra verksamheter.
 • Vi gör vanligtvis inga stora förändringar över en natt. Förändring
  och utveckling tar normalt tid. Vi alla utmanades i det när pandemin kom och vi fick göra om det nya till det normala. För många av oss innebar det stora förändringar i arbetssätt, digitala utmaningar och nytänk. I sådana lägen har vi modet att pröva nytt och modet att våga misslyckas lite på vägen. Vi reser oss starkare av våra lärdomar. Vi lär oss tillsammans och stagnerar inte.
 • Vi tappar aldrig fokus på vem vi i första hand är till för: våra
  medborgare och brukare.

Vi har ett tillåtande klimat.

 • Ska vi utvecklas som individer och utveckla vår organisation måste vi våga lämna tryggheten och gå utanför komfortzonen. Vi uppmuntrar varandra att våga pröva nytt och ifrågasätter ofta gamla sanningar.
 • Vi prövar oss fram och lär oss genom att göra. Vi tar små steg framåt och blir hela tiden lite bättre.Vi lär av varandra.
 • Arbetsklimatet på våra arbetsplatser tillåter att vi gör misstag. När något går snett ser vi det som en lärdom och utveckling.
 • Att synliggöra och välkomna misstag är en förutsättning för
  att vi ska kunna lära oss och gemensamt ta ansvar för att lösa
  de problem som uppstår.

Vi lyssnar in och är nyfikna.

 • Vi är öppna mot medborgarna och våra brukare och synliggör kontinuerligt våra resultat. Vi bjuder in till dialog och är intresserade och nyfikna på andras upplevelser, tankar och känslor.
 • Vi är lyhörda för vilken information som efterfrågas för att kunna uppfylla vår del av att skapa en öppen organisation och ett öppet samhälle.
 • Vi är tillgängliga och anpassar vår verksamhet utifrån medborgarnas och brukarnas behov av att komma i kontakt med oss.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2023