Mosaikparken

Konstverk i flera delar, projektlett av Strängnäs kulturskola, 2022-2023

Nedanför resecentrum bakom en tegelmur finns en liten park. Konstverken du ser i parken är resultatet av ett flerårigt projekt som arrangerats av Kulturskolan i Strängnäs kommun med ekonomiskt stöd ifrån Statens Kulturråd. I projektet har feriepraktiserande ungdomar fått arbeta tillsammans med konstnärerna Daniel Pulido Ortiz, Telma Castro och Stanislaw Lux. Allmänheten har också medverkat i projektet genom öppna ateljéer i resecentrum. Ett kollektivt skapande som har resulterat i flera konstverk till denna park som vi nu kallar för Mosaikparken.

Mosaik på mur: Tema Strängnäs (2022)

Under tre veckor i juni 2022 kom konstnären Daniel Pulido Ortiz från Colombia och handledde sex feriepraktiserande ungdomar i en teknik att skapa konstverk i mosaik. Ungdomarna skapade utifrån temat Strängnäs. Allmänheten bjöds in genom öppen verkstad i resecentrum. Totalt 50 olika personer, både vuxna och barn, deltog och skapade den mosaik som bildar odlingslådan vid tegelväggen. Där är alla välkomna att plantera vad de önskar.

Daniel Pulido Ortiz har hela världen som arbetsfält och arbetar ofta med platser som pekats ut som otrygga. Precis innan han anlände till Strängnäs hade han arbetat i Bogotá med ett enormt projekt. En före detta kåkstad byggdes om till funktionella bostäder – för samma invånare som tidigare bott i slummen.

Portal i betongrelief: Sedna, Chipotto och Aton (2023)

I juni 2023 fick åtta ungdomar arbeta med de två sörmländska konstnärer Telma Castro och Stanislaw Lux. Ungdomarna fick lära sig tekniker för att skapa skulpturer och betongreliefer. Konstverken pryder de pelare som bildar portalen in till Moasikparken. Motiven är skapade fritt efter en saga skriven av Telma Castro. Sagan om Sedna, Chipotto och solen Aton finns uppsatt på insidan av muren.

Till toppen av pelarna skapade Telma Castro och Stanislaw Lux skulpturer av Sedna och Chipotto. De skapade även de reliefer som sträcker sig ned på insidan av tornen. Den mosaik som binder samman de två tornen skapades av Louise Kvarby och Anastasia Chkoda och ger en koppling till mosaikkonstverken på muren inne i parken. Allmänheten var också inbjuden till att bidra till det gemensamma konstverket. I en öppen verkstad på resecentum har ca 40 personer skapat de händer i mosaik som har integrerats i portalen.

Mosaikparken, portal

Se hur konstverken växer fram

I dessa bildspel från Kulturskolan kan du se hur hela processen gick till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024