Tillsyn, olovligt byggande och sanktion

Här hittar du information om hur kommunen arbetar kring tillsyn samt vad som händer vid olovligt byggande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillsyn av fastigheter och byggnader i kommunen.

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och inte skapa någon fara för omgivningen.

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen, PBL, eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Har man häckar längs med gata och även har hörntomt är det extra viktigt att man tänker på frisiktstriangeln. Även vid utfarter måste man klippa sin häck så sikten ej skyms.

Om något som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan att lov beviljats kallas det för olovligt byggande, eller
"svartbygge". Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska se till att det som har
utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.

Om Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att man gjort överträdelser av plan- och bygglagen kan nämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du:

  • Bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan tillstånd (ett beviljat bygglov).
  • Påbörjar en byggnation utan startbesked.
  • Tar en byggnad/byggnadsverk i bruk innan du fått ett slutbesked.
  • Vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, trots att en sådan krävs.
  • River en byggnad utan att ha rivningslov.
  • Utför en åtgärd utan marklov där sådant krävs (schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering).
  • Inte gör en anmälan för anmälningspliktig åtgärd så som att installera en ny eldstad och/eller en ny rökkanal, ändrar planlösning och bärande konstruktion.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2023