Anmälningspliktiga åtgärder

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov utan i vissa fall krävs enbart en anmälan. Till exempel för attefallsåtgärder, eldstäder och installation av kommunalt vatten och avlopp.

Vilka åtgärder kräver anmälan?

Här hittar du information om de åtgärder som inte kräver bygglov men som kan kräva en anmälan. För en anmälningspliktig åtgärd behöver man ett beslut om startbesked för att få påbörja åtgärden samt ett beslut om slutbesked för att få ta byggnaden eller anläggningen i bruk.

Du kan bygga en komplementbyggnad, ett så kallat attefallshus, utan bygglov. Men du måste göra en anmälan och du måste invänta startbesked innan du får börja med byggarbetet. Med anmälan ska du bifoga ritningar och andra handlingar, samma handlingar som för ett vanligt bygglov.

Ett attefallshus är en komplementbyggnad som inte har högre totalhöjd än 4 meter och som har en byggnadsarea om högst 30 kvadratmeter. Totalhöjden räknas från markens medelnivå intill byggnaden. Den skall placeras 4,5 meter från tomtgräns. Om grannen godkänner kan man placera attefallshuset närmare än 4,5 meter.

Man kan dela upp attefallshuset i flera komplementbyggnader. Man får exempelvis uppföra en om 10 kvadratmeter och en om 20 kvadratmeter, eller tre om 10 kvadratmeter vardera, så länge de tillsammans inte överskrider 30 kvadratmeter.

Attefallshus kan uppföras för diverse olika användningsområden. Som till exempel förråd, gäststuga, ateljé, växthus, garage, carport m.m.

Ett attefallshus kan också användas som en komplementbostad för permanentboende eller fritidshus. Vid permanentboende skall huset uppfylla samma krav på tillgänglighet och användbarhet som för små bostäder.

Du får göra en bygglovbefriad tillbyggnad och bara en gång. Man får inte dela upp den på flera tillbyggnader. Tillbyggnaden får ha en bruttoarea om högst 15 kvadratmeter och får inte vara högre än det befintliga bostadshusets nockhöjd.

Om tillbyggnaden görs i ett plan betyder det att den får ha en byggnadsarea om 15 kvadratmeter. Görs den i två plan får den en byggnadsarea om 7,5 kvadratmeter. Görs den i tre plan får byggnadsarean vara 5 kvadratmeter. Attefallstillbyggnaden får inte byggas närmare än 4,5 meter från tomtgräns om man ej har grannes medgivande.

Ytterligare bostad

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus eller fritidshus. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte av förenklingen. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen.

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

Takkupor

På en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, får du bygga högst två kupor. Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Vill du ha en kamin, öppen spis eller kanske ett vedeldat bastuaggregat i din bostad? För att installera en eldstad och/eller en rökkanal måste du göra en anmälan. Tänk på att eldstaden måste vara både typgodkänd och miljögodkänd och att detta måste påvisas på lämpligt sätt i anmälan till exempel med en prestandadeklaration.

Installation eller ändring av ventilationssystem är också att betrakta som ombyggnation och kräver en anmälan (exempel: du vill installera från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning).

För enklare åtgärder så som byte av befintlig köksfläkt eller frånluftsfläkt i badrum, krävs ingen anmälan.

Installation eller ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt kräver en anmälan (exempel: du vill bygga badrum i fritidshus som inte haft badrum tidigare, eller dra in ledningar på tomten och i huset för inkoppling på det kommunala nätet).

Anslutning till det kommunala nätet kräver dessutom att du gör en separat anmälan till SEVAB.

För enskilt avlopp krävs att du gör en anmälan eller ansökan till Miljöenheten.

Om du ska ändra eller underhålla något i en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs i vissa fall att en anmälan görs till oss. Om du är osäker på vad som gäller för din byggnad och vilka ändringar eller underhållsåtgärder som kräver anmälan är du välkommen att kontakta kommunens byggenhet.

Om du ska göra ändringar som innebär att byggnadens brandskydd påverkas måste du göra en anmälan. I många fall kan dessa ändringar vara kopplade till andra lov- eller anmälningspliktiga åtgärder, och då kan dessa hanteras samtidigt.

För rivning av byggnader som ligger utanför detaljplan (men inte för enkla uthus och jordbruksbyggnader) måste du göra en anmälan. För att anmälan av rivningen ska kunna hanteras krävs bland annat att du lämnar in en rivningsplan med uppgifter om byggnadens konstruktion, vilka olika typer av rivningsmaterial som förväntas och hur dessa ska tas om hand.

Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller omfattas av områdesbestämmelser måste du istället söka rivningslov. När rivningslovet är beviljat behöver du lämna in rivningsplan och andra uppgifter för att få startbesked.

Är du osäker på vad som gäller för rivning av en specifik byggnad är du välkommen att kontakta kommunens byggenhet.

Med ombyggnation menas ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden, eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden, förnyas eller förändras. Exempel på sådana åtgärder kan vara stomingrepp i bärande väggar, ändring av planlösning, installation av hissar med mera. Dessa åtgärder kräver anmälan.

Åtgärder som kräver bygglov

På sidan Bygglov och andra lovpliktiga åtgärder hittar du information om vilka åtgärder som kräver lov.

Energi och klimatrådgivning

Kontakta gärna våra kunniga rådgivare på Energi- och klimatrådgivning - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2024