Information till dig som är anhörig

På den här sidan har vi samlat information till dig som anhörig angående rådande situation kring covid-19.

(Senast uppdaterad 14 januari klockan 15.31)

Vi avråder från besök på kommunens boenden

För att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas av covid-19 avråder vi just nu från besök på kommunens boenden. Avrådan från besök är en av flera förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning på kommunens särskilda boenden.

Om du ändå vill besöka din närstående så rekommenderar vi att besöket sker utomhus. Kontakta det aktuella boendet och stäm av vad som blir bäst i ert fall.

Detta gäller vid besök

Alla eventuella besök måste planeras och koordineras tillsammans med personalen för att kunna genomföras på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tack för din förståelse!

 • Förboka ditt besök genom att kontakta det aktuella boendet, helst tre dagar i förväg.
 • Du ska vara frisk och känna dig helt symptomfri vid besöket. Känner du dig det minsta sjuk måste du avboka ditt besök.
 • Som besökare ansvarar du för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla distans. Det innebär att vi avråder från närkontakt.
 • Var noga med hygienen – tvätta och sprita händerna både innan och efter besöket.
 • Besöket sker i din närståendes egen lägenhet. Boendets gemensamma lokaler ska endast användas som passage vid nödfall.

Besök i hemmet

Om du planerar att låta din närstående besöka dig i hemmet är det viktigt att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas.
Alla eventuella besök hemma hos anhöriga måste planeras och koordineras tillsammans med personalen på det särskilda boendet för att kunna genomföras på ett säkert sätt.

Extra screening sker för personer som bor på särskilt boende, eller tillfälligt är på korttidsboende för äldre, och besöker någon annan i deras bostad utanför den egna enheten. Då ska provtagning ske 3-5 dagar efter återkomst till boendet.

Din kontakt med din närstående

Kommunens boenden arbetar med att på olika sätt göra det möjligt för dig som anhörig att hålla kontakten med din närstående. Alla särskilda boenden har fått tillgång till surfplattor för att kunna ha videosamtal. Hör av dig till boendet för att få hjälp att mötas digitalt.

Fortsätt att hålla kontakten. Ett telefonsamtal eller brev betyder mycket!

Vaccination mot covid-19

Region Sörmland har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination. Det innebär att äldre på kommunens särskilda boenden prioriteras först. Läs mer i nyheten Vaccination av äldre på kommunens särskilda boenden.

Vaccination pågår

Under januari vaccineras de som bor på kommunens särskilda boenden. I nästa fas erbjuds personalen vaccin. Alla som ger sitt samtycke till att vaccineras får två vaccindoser. Efter sista vaccinationsdosen tar det en tid innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd. Till dess att berörda grupper har vaccinerats fortsätter vi att avråda från besök på våra boenden. Så snart ett nytt beslut fattas kommer du som anhörig att få information.

För dig som har hemtjänst

I nästa steg påbörjas vaccination för personer som har hemtjänstinsatser och/eller hemsjukvård. För de som har hemtjänstinsatser kommer vaccineringen ske via Region Sörmland på vårdcentralerna. Alla som berörs av detta kommer inom den närmsta tiden att få ett brev, antingen via hemtjänstpersonal eller postledes, med instruktioner om hur bokning av tid för vaccination går till.

Läs mer på 1177.se eller kontakta Region Sörmland om du har allmänna frågor om vaccination mot covid-19.

Stöd till dig som är anhörig

Känner du dig ensam, orolig eller vill ha någon att prata med kan du ringa till kommunens anhörigkonsulent Ann-Sofie Carlsson. Hon nås på vardagar klockan 8.00–16.00 på telefonnummer 0152-297 05.

Det finns också flera nationella stödlinjer för dig som vill ha stöd eller bara prata bort en stund. Läs mer på sidan Anhöriga.

Vid misstänkt och konstaterad smitta

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta.

Som en förebyggande åtgärds används munskydd och visir vid all nära omvårdnad inom kommunens vård-och omsorgsverksamheter. Vid misstänkt och konstaterad smitta används även kompletterande skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde.

Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Vanliga frågor och svar

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning av covid-19.

Här är några exempel på några förebyggande åtgärder:

 • Vi avråder från besök på kommunens boenden.
 • Munskydd och visiri används i all vårdnära kontakt med brukare.
 • Tydliga rutiner för provtagning av brukare och personal vid misstänkt smitta.
 • Tydliga instruktioner till medarbetare att stanna hemma vid minsta symtom.
 • Tydliga hygienanvisningar till personalen. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
 • Vi har stängt våra mötesplatser.

Personer som bor på särskilda boende tillhör ofta en riskgrupp och kan vara mer sårbara för att drabbas av covid-19.

Denna avrådan gör vi i syfte att värna om era närstående, andra brukare och om er. Avrådan är ett av många led för att försöka förekomma smittspridning på kommunens särskilda boenden.

Ett besöksförbud föregås av flera olika professioners bedömning, som Folkhälsomyndigheten sedan tar ställning till. Om ett besöksförbud blir aktuellt kommer vi att informera om detta.

Läs mer om rutiner för besöksförbud på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vi rekommenderar att anhöriga tar kontakt med det aktuella särskilda boendet för att planera besöket på ett tryggt sätt tillsammans med personalen på boendet i syfte att förebygga smittspridning. Tänk på att det kan vara svårt att hålla avstånd i små lägenheter om ni är flera än två personer som besöker.

Sedan 6 november används munskydd vid all nära omvårdnad inom kommunens vård-och omsorgsverksamheter. Sedan 23 november används även visir.

Vid misstänkt och konstaterad smitta används även skyddsutrustning.

Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Flergångsvisir användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Engångsvisir slängs efter varje användning.

Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder.

Vi har god tillgång för närvarande. Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning. Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas, det vill säga handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Nej, vi ställer inga sådana krav. Det avgör du själv om du vill bära.

Nej, du tar med eget. Om du besöker en person som har smitta kan det finnas speciella undantag. Stäm med personalen på boendet.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med det aktuella särskilda boendet för att komma överens om tidpunkt att ta mot paketet vid entrén eller planera in ett besök på boendet.

Meddela gärna att blomman är på väg så vi kan ta emot leverans vid entrén.

Sedan vecka 19 ger Strängnäs kommun en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Informationen uppdateras varje måndag. Läs mer på strangnas.se/corona.

Om en medarbetare eller brukare uppvisar symtom på covid-19 görs alltid provtagning enligt Region Sörmlands rutiner.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras brukaren av läkare. Efter samtycke från brukaren informeras även brukarens anhöriga. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Vid ett positivt provsvar inleder den läkare som lämnat provsvaret smittspårning bland personal och patienter. Bedömning av bredd på smittspårningen, det vill säga vilka som ska smittspåras, kan skilja gång från gång men det finns ett grundkoncept.

Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde.

Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.

Närmast anhörig får efter den enskildes samtycke information om smitta.

Brukare får information om vilka rutiner som gäller och hur verksamheten påverkas av den pågående pandemin.

De brukare som bor på samma boende som en person med bekräftad covid-19 informeras eftersom de ingår i smittspårningen. Efter samtycke från brukaren informerar vi även anhöriga.

Vid misstanke om smitta eller vid konstaterad smitta hänvisas brukaren till det egna rummet. Personalen använder skyddsutrustning och följer gällande rutiner vid konstaterad smitta.

Extra screening sker för personer som bor på SÄBO eller tillfälligt är på korttids för äldre och besöker någon annan i deras bostad utanför den egna enheten. Då ska provtagning ske 3-5 dagar efter återkomst till boendet.

Om personen är väldigt sjuk kan en anhörig närvara. För en dialog med ansvariga på boendet och kom överens om vad som blir bäst i ert fall.

Brukaren vårdas på boendet, så länge man inte har behov av sjukhusvård.

technology, old age and people concept - happy senior woman in glasses with laptop computer at home

Stöd till dig som anhörig

Behöver du någon att prata med? Vänd dig till kommunens anhörigcentrum.

Coronainfo

Allmän information om corona

Läs mer om hur kommunen hanterar utbrottet av covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021