Information om corona till dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat information till dig som vårdnadshavare om den rådande situationen med anledning av covid-19.

(Senast uppdaterad 26 juni kl 14.00)

Förskolorna och grundskolor är öppna

De kommunala grundskolorna har under våren varit öppna som vanligt och skolplikt gäller. De kommunala förskolorna är och har varit öppna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan.

Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via lärplattformen.

Stanna hemma om du är sjuk

Om ditt barn har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga förkylningsymtom) ska barnet inte vara i förskolan eller skolan.

Gymnasieskolor och vuxenutbildningen

Kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning har under våren skött all undervisning på distans eller genom fjärrundervisning. Information till elever och personal har gått ut via kommunens lärplattform.

Folkhälsomyndigheten drog tillbaka rekommendationerna om distansundervisning den 15 juni, så till hösten kommer Thomasgymnasiet öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen.

Kvinna med mobil

Logga in i lärplattformen

Håll dig uppdaterad genom att regelbundet läsa ny information i lärplattformen.

Covid-19

Allmän information om corona

Läs mer om hur kommunen hanterar utbrottet av covid-19.

Vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

De kommunala grundskolorna och förskolorna arbetar på flera sätt för att minska risken för smittspridning. Här är några av de åtgärder som förskolorna och skolorna gör:

 • Informerar vårdnadshavare om att barn och elever som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga förkylningsymtom) ska stanna hemma.
 • Pratar med eleverna om god handhygien som att tvätta händerna noga, inte peta i ansiktet och nysa i armvecket.
 • Städning av skolans lokaler har utökats.
 • I matsalen ser personalen till att barnen tvättar händerna innan de kommer till matsalen och att de inte trängs eller står för nära varandra i kön. Skolmatsalarna har också skärpt hygienrutinerna för ta-bestick och mängden mat i serveringskärlen så att dessa kan bytas ofta.
 • Skolorna undersöker också möjligheterna att sprida ut eleverna mer i lokalerna.

Information till vårdnadshavare skickas precis som vanligt via kommunens lärplattform.

Kommunens grundinställning är att bedriva grundskola så normalt som möjligt tills myndigheterna ger oss råd att inte göra så. Det innebär i korthet:

 • Är eleven frisk ska eleven vara i skolan även om det finns anhörig hemma som är sjuk.
 • Är eleven sjuk ska eleven vara hemma, även vid lindriga symtom.
 • Eleven ska stanna hemma så länge eleven har symptom och ytterligare två dagar efter tillfrisknandet.
 • Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp hör av dig till sjukvården för rådgivning.

Årets studentfirande och skolavslutningar i grundskolan och på Thomasgymnasiet kommer att se annorlunda ut mot tidigare år. Med hänsyn till risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har kommunen beslutat att göra om de traditionella firandena. Läs mer i nyheten Annorlunda upplägg för årets skolavslutningar och studentfirande.

Kommunen har bedömt att vårdnadshavare som är permitterade från sitt arbete har samma rätt till barnomsorg som innan permitteringen (eftersom man som permitterad fortfarande är anställd). Det innebär att ditt barn kan fortsätta att vara på förskolan eller fritids precis som vanligt.

Om din arbetssituation har förändrats och du vill att ditt barn endast går 15 timmar per vecka så måste du anmäla detta via e-tjänsten för förskola och fritids.

Mer information om regler för barnomsorgen finns på sidan Avgifter och regler.

Kommunen kan, efter utredning, säga upp en plats på förskola eller fritidshem om platsen inte har nyttjats på två månader utan giltigt skäl. Men under rådande omständigheter har kommunen bedömt att om man håller sitt barn hemma med anledning av coronaviruset (covid-19) så är det ett giltigt skäl och platsen kommer inte att sägas upp. Däremot måste du som vårdnadshavare fortfarande betala för platsen även om den just nu inte utnyttjas.

Mer information om regler för barnomsorgen finns på sidan Avgifter och regler.

Frågor om smittspårning och sekretess

Här är några saker som är bra att känna till för att förstå hur smittspårningen av covid-19 fungerar och vilken information du som vårdnadshavare kan förvänta dig.
 • Det är Region Sörmland och behandlande läkare som ansvarar för provtagning och smittspårning av covid-19.
 • Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Beslut om vilka som ska informeras fattas alltså av behandlande läkaren och inte av personal på förskolan eller skolan.
 • Kommunen informeras endast av Regionens smittskydd eller behandlande läkare om de anser att det finns behov av särskilda åtgärder (t ex att stänga en verksamhet eller ändra rutiner). I annat fall får inte heller kommunen kännedom om bekräftade fall av covid-19 hos barn, elever eller medarbetare.
 • Barn, elever och medarbetare inom kommunala förskolor och skolor har ingen skyldighet att berätta om vilken sjukdom som föreligger vid sjukfrånvaro. Därför har kommunen ingen sammanställning av antal smittade av covid-19 inom kommunens förskolor och skolor. Eftersom alla personer som har symtom, inte provtas för covid -19, så är det många som inte vet om de har haft covid-19 eller annan sjukdom.
 • Har kommunen fått kännedom om att ett barn, elev eller vårdnadshavare har eller har haft covid-19 så är det en uppgift som omfattas av sekretess. Kommunen kan därför inte lämna ut uppgifter om enskilda barn, elevers eller medarbetares hälsotillstånd. Detta gäller oavsett om det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, barn eller elev har blivit smittade av covid-19 (coronaviruset). Den informationen omfattas av sekretess.

Frågor om vad som gäller vid en eventuell stängning

För att hindra smittspridning av coronaviruset (covid-19) kan regeringen eller kommunen fatta beslut om att stänga förskolor och grundskolor. Det finns i dagsläget inget sådant beslut och därför håller skolor och förskolor öppet som vanligt.

Regeringen har beslutat att vid en eventuell stängning har vissa vårdnadshavare fortsatt rätt till barnomsorg.

Det gäller följande två kategorier:

 • barn med båda vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
 • barn i behov av särskilt stöd

Det gäller för barn i förskolan, förskoleklass och grundskolan. Även barn som idag inte har plats på förskola och fritidshem kan ansöka om barnomsorg utifrån kriterierna ovan.

 • Ta reda på om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet (läs mer nedan)
 • Om du och ditt barn har rätt till barnomsorg så behöver du vid en stängning anmäla omfattningen av behovet (läs mer nedan).
 • Om du inte arbetar inom en samhällsviktig verksamhet ansvarar du själv för att planera för tillsynen för ditt barn under den period skolan eller förskolan är stängd. Stäm av med din arbetsgivare för att planera för en eventuell stängning. Enligt en tillfällig regeländring kan du som vårdnadshavare få ersättning om förskolor och skolor stänger. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassan webbplats.

Om ditt barn går i grundskolan kommer du att få information från ditt barns lärare om hur och på vilket sätt ditt barn kommer att få undervisning på distans.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ges rätt barnomsorg.

Det är din arbetsgivare som, utifrån MSB:s föreskrifter, gör en bedömning om du deltar i samhällsviktig verksamhet och om du i sådana fall behövs på din arbetsplats vid en förskole- och skolstängning. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Vid frågor kan kommunen komma att begära in intyg från din arbetsgivare.

Barn med särskilda behov har rätt till omsorg om:

 • barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Det kan exempelvis handla om funktionsnedsättningar av olika grad, familjens situation eller andra sociala skäl. Detta gäller för barn i förskolan, förskoleklass, årskurs ett till sex och äldre barn i grundskola.

Om det blir en stängning måste du anmäla ditt behov av omsorg i kommunens e-tjänst. Om regeringen eller kommunen tar ett beslut om att stänga förskolor och skolor kommer du att få information och länkar till e-tjänsterna. Det kommer också att finnas information och länkar till e-tjänsterna på kommunens webbplats.

Efter anmälan kommer kommunen att besluta om du får omsorg eller inte. Du kommer också att få besked om vilken förskola eller vilket fritidshem ditt barn får plats på.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020