Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Strängnäs kommun har sedan 2010 en lokal barnombudsman, som arbetar med att implementera barnkonventionen.

Kommunens ansvar

Barnkonventionen ställer krav på kommuner att genomföra aktiviteter för att barn ska få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem.

Inför att barnkonventionen nu blir lag har politiker och tjänstepersoner fått utbildning om vad barnperspektivet innebär. Handläggare har deltagit i workshops för att pröva barns bästa och diskuterat i vilka kommunala ärenden en prövning ska genomföras.

Kommunen ingår i ett regionalt nätverk för barnets bästa, där kommuner lär av varandra och har ordnat gemensamma utbildningar för olika yrkesgrupper.

En grupp av tjänstepersoner från alla kontor i hela förvaltningen ansvarar för att barnperspektivet finns med i verksamheten. Arbetsgruppen har tagit fram en processkarta, för att underlätta hur en prövning av barns bästa ska gå till.

Prövning av barns bästa

Processkartan gör det enkelt för kommunens medarbetare att pröva barns bästa.

Process map

To make sure the municipality follows UN convention on the Rights of the child, we have created a processmap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2022