Språkutveckling

Strängnäs kommun satsar på tidig språk-, läs- och skrivutveckling och kompetensutvecklar sin personal.

Barn och lärare

Barns och elevers språkutveckling är grunden för allt lärande i förskolan och skolan. Att kunna förklara, diskutera och uttrycka sina åsikter är en stor del av skolan i dag. För att alla barn och elever ska få samma förutsättningar för att utvecklas, stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen så genomförs regelbundna satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun.

Kartläggning och stöd i bedömning av elevers språkutveckling

Under höstterminen i förskoleklass genomförs skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket, där man som lärare tidigt kan identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter. Även elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans uppmärksammas och det ligger sedan till grund för vidare undervisningsplanering för våren. Uppföljning och utvärdering av eventuellt stöd sker under vårterminen och resultaten ligger sedan som grund för elevernas vidare utveckling i årskurs 1.

I årskurs 1-3 genomförs sedan det nationella bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling som hjälper lärare att följa sina elevers utveckling och se till att de hamnar i linje med de kunskapskrav eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 3.
Läs mer om uppföljningsplanen nedan:

Pedagogers kompetensutveckling

Ett av fokusområdena för en framtidssäkrad skola är pedagogernas utbildning och höga kompetens. Pedagoger arbetar aktivt med att främja elevernas språk-, läs- och skrivutveckling och får möjlighet att genom kollegialt lärande utveckla sin kompetens inom detta. Lärare har i och med skolverkets satsning Läslyftet fått möjlighet att fortbilda sig i nya metoder för att höja kvaliteten på undervisningen. Vidare, så ingår Strängnäs kommun även i ett nätverk av cirka 15 pedagoger från alla Sörmlands kommuner som ses och utbyter erfarenheter mellan varandra. Nätverket är initierat av Skolverket och har som syfte att fungera som en kanal ut i verksamheten.

Det praktiska arbetet ute i verksamheten genomsyras även den av fortbildning, då eleverna görs delaktiga i sin egen lärandeprocess. Fokus ligger där på att utveckla pedagogernas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling. Undervisningen utgår från eleverna och att de förstår lärandemålen i läroplanen.

Som ett led i språk-, läs- och skrivutvecklingen använder sig pedagogerna av det språkutvecklande arbetssättet, SUA, samt bedömning för lärande, BFL som är viktiga verktyg för att kunna bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs och skrivutveckling i skolan och som gör att den pedagogiska kontinuiteten fullföljs och genomsyrar alla årskurser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2021