Cistern/oljetank

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2017:5 finns bestämmelser som är till för att skydda miljön och minska oavsiktliga utsläpp.

Reglerna gäller både privatpersoner (till exempel villaägare med oljeeldning) och företag (till exempel verkstäder och lantbruk med gårdscisterner).

Vid ett utsläpp av exempelvis olja kan mark och vatten skadas för en lång tid framåt och innebära stora saneringskostnader. Det är du som är innehavare av cisternen som är ansvarig för att din cistern kontrolleras regelbundet.

Installation

Vid installation av cistern ska du informera miljöenheten om detta senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Informationen ska vara skriftlig. Använd gärna blanketten

Kravet på skriftlig information gäller för hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rör- och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskriften för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Tillstånd

Om du i yrkesmässig verksamhet hanterar större mängder brandfarliga varor måste du ha tillstånd för det. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten, som även kan lämna mer information om tillståndsplikten.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Bland annat ska all hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor anmälas till miljöenheten. Det ställs också krav på invallning av cisterner samt dubbelmantlade ledningar.

En invallning ska rymma cisternens innehåll. Om flera cisterner står i samma invallning ska den rymma den största cisternens volym plus 10 procent av övriga cisterners totala volym. Invallningen ska vara tät, hållbar och utformad så att kontroll av cisternen är möjlig.

Uppställning

Cisterner ovan mark ska vara uppställda så att de är kontrollerbara och det ska vara fri sikt runt dem. Ingen växtlighet som skymmer cisternen får finnas vid eller runt den. Cisternen ska stå på stadigt och beständigt, jämnt bärande, icke brännbart underlag. Risk för sättningar ska minimeras. Trä och järnvägsslipers anses inte vara beständigt underlag. Påkörningsskydd ska alltid finnas om det inte är uppenbart att ingen påkörningsrisk finns.

Samtliga cisterner bör förses med sekundärt skydd. Vanligtvis i form av invallning, men dubbelmantling kan också accepteras. I de fall en cistern står på genomsläpplig jordart, exempelvis på morän, på urberg (där en sanering av ett eventuellt utsläpp är mycket svårt), eller nära vattendrag och sjö, eller om det annars är miljömässigt motiverat, kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägga innehavaren att ordna ett sekundärt skydd. Ett sådant beslut går att överklaga.

Kontroller

Alla cisterner som är större än 1 m3 med tillhörande rör- och slangledningar ska kontrolleras regelbundet (minst vart 6:e eller vart 12:e år beroende på typ av cistern och ledningar). Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Verksamhetsutövaren ansvarar för att rapporten från den senaste kontrollen för respektive cistern hålls tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Förutom de återkommande kontrollerna måste en revisionskontroll göras om:

  • en cistern eller tillhörande rör-/slangledning har genomgått omfattande reparation eller ändring.
  • cisternen kan ha tagit skada eller varit avställd mer än ett år.
  • cisternen ska användas under väsentligt ändrade driftsförhållanden eller har flyttats.

Cisterner som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du informera miljöenheten om detta. Använd blanketten

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall till en återvinningscentral.

Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera miljöenheten om föroreningen. En cistern som inte är tagen ur bruk, ska genomgå återkommande kontroll enligt intervall.

Vid olyckor

Den som har ansvar för cisternen är även ansvarig för att åtgärda eventuella brister.

  • Vid akuta olyckor är det viktigt att räddningstjänsten larmas snarast för att begränsa spridningen.
  • Vid risk för spridning till mark, grundvatten eller vattendrag ska miljöenheten på Strängnäs kommun underrättas snarast för samråd om vidare åtgärder.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt, det kan ha synpunkter på till exempel vilken saneringsfirma som ska anlitas.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att skriftligen informera miljöenheten om detta är miljöenheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift om 1000 kronor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021